Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:549 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva slags helsetilbud mener statsråden denne pasienten skal kunne få, og mener statsråden at aldersgrense i seg selv er et fornuftig og absolutt kriterium i forhold til helsetilbud?

Begrunnelse

Undertegnede har fått henvendelse fra en mann som har en BMI 54 (dødelig overvekt) vedkommende er 63 år og har fått beskjed om at han ikke kan få behandling i form av operasjon på grunn av alder. Vedkommende sitter i rullestol, så fysisk trening er i liten grad et alternativ. Det finnes et senter på Lanzarote som kan tilby trening for rullestolbrukere, men da må pasienten betale selv. Det er også mulighet for å kjøpe slankeoperasjon hos private tilbydere i Norge, men da må pasienten betale 138 000 kroner selv. Pasienten har ikke økonomi til å dekke slike kostnader selv. Undertegnede viser til sitt spørsmål 332 av 18. november d.å. og statsrådens svar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kjenner ikke den aktuelle saken som det henvises til i spørsmålet og kan heller ikke gå inn i enkeltsaker. Jeg vil imidlertid på generelt grunnlag påpeke at det er viktig at pasientene får god informasjon. Dette gjelder både om grunnsykdom og forhold av individuell karakter som det må tas hensyn til, når det skal foretas en vurdering av behandlingsform, herunder operasjon. I henhold til pasientrettighetsloven § 2-3 har man som pasient rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten.

Sykelig overvekt er en kompleks tilstand, og tverrfaglig utredning og behandling i samarbeid med primærhelsetjenesten er viktige tiltak for å bidra til optimale og effektive behandlingsforløp for pasienten. Det er også viktig å støtte dem som har vektrelaterte helseproblemer til å etablere helsefremmende livsstrategier.

Helsedirektoratet har i 2009 utarbeidet en veileder for sykelig overvekt. Alle pasienter som oppfyller forutsetningene for operasjon for fedme har krav på en vurdering for slik behandling. Pasienter over 60 år skal også kunne få operasjon etter en individuell vurdering. Dersom pasienten oppfyller gjeldende retningslinjer til operasjon, skal det foretas individuell vurdering i forhold til om man mener at pasienten medisinsk sett vil kunne tåle en slik operasjon, og om pasienten vil kunne klare å tilpasse sitt nye levesett og nye spisevaner etter operasjonen.

Det er viktig å understreke at ikke alle pasienter med sykelig overvekt vil være aktuelle for operasjon. Ifølge Helsedirektoratets prioriteringsveileder, kan pasienter med sykelig overvekt få tilbud om kirurgisk behandling når dette er faglig begrunnet, og etter en individuell vurdering. Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling. Jeg vil understreke at det er de samme kravene som må oppfylles for å få foretatt en fedmeoperasjon enten man betaler operasjonen selv, eller operasjonen gjøres i den offentlige helsetjenesten.

En interregional arbeidsgruppe med representanter fra de regionale helseforetakene og brukerrepresentanter utarbeidet i 2007 en rapport - ”Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten for voksne.” Denne rapporten beskriver kriterier for indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten, og skal legges til grunn for behandling av sykelig overvekt i helseforetakene. Det er slik at operasjon hos en del pasienter, uavhengig av alder, ikke kan anbefales på grunn av risiko for alvorlige komplikasjoner. Det er imidlertid den medisinske tilstanden med tilhørende operasjonsrisiko som skal legges til grunn for vurdering av behandlingsform, ikke alder alene. Dersom pasienter har fått avslag på søknad om kirurgisk behandling for sin sykelige overvekt, skal de regionale helseforetakene, som en del av sitt sørge-for-ansvar, gi pasientene et alternativt behandlingstilbud.

Jeg forutsetter at de regionale helseforetakene følger egne utarbeidede retningslinjer og Helsedirektoratets prioriteringsveileder for sykelig overvekt. Jeg vil i oppdragsdokumentet for 2011 be de regionale helseforetakene sørge for at pasienter med sykelig overvekt sikres et helhetlig og sammenhengende tilbud. I tillegg vil jeg be de regionale helseforetakene om å gjennomgå, og eventuelt øke kapasiteten for utredning og behandling av sykelig overvekt.