Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:564 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 21.12.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Viser til den senere tids medieoppslag knyttet at studenter ved Teaterhøyskolen blir kastet ut dersom de deltar i produksjoner. Undertegnede er av den oppfatning at studenter som deltar i produksjoner som er tilknyttet sin utdanning medfører kompetanseoppbygging som er unik for vedkommende.
Vil statsråden se på muligheten for å tilpasse utdanning ved Teaterhøyskolen på en slik måte at også studenter som blir gitt roller i betydelige produksjoner blir gitt mulighet til dette uten å miste studieplassen?

Begrunnelse

Viser til den senere tids medieoppslag knyttet at studenter ved Teaterhøyskolen blir kastet ut dersom de deltar i produksjoner. Undertegnede er av den oppfatning at studenter som deltar i produksjoner som er tilknyttet sin utdanning medfører kompetanseoppbygging som er unik for vedkommende.
Det er viktig at man legger til rette for at fantastiske talenter blir gitt mulighet til å medvirke i store og tunge produksjoner, uten at dette medfører tap av studieplass. Det er, slik jeg ser det, en styrke for norsk kultur, film og teater, dersom talentfulle studenter blir gitt en fleksibilitet i forhold til de muligheter de har til å utøve sitt talent, samtidig som man studerer ved Theaterhøyskolen.
Det bes på denne bakgrunn om en redegjørelse fra statsråden, knyttet til hva hun mener om disse problemstillingene, samt hva hun eventuelt har tenkt å foreta seg.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse om tilpassing av utdanning ved Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) slik at studenter som blir gitt roller i betydelige produksjoner får muligheten til å ta slike uten å miste studieplassen.

Styret for KHiO fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 tredje ledd. KHiO skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan, jf. § 4-2. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Departementet legger til grunn at utdanningsplanen vil være viktig for å gi studentene en oversikt over studiets innhold og hva som kreves med hensyn til progresjon m.m. Departementet mener det er viktig at det i slike utdanningsplaner klart fremgår forhold som er særlig viktig for studentene, slik som henvisninger til studieplan, eksamensforskrifter og veiledningstjenester. Der en student kan miste sin studierett, for eksempel på grunnlag av manglende progresjon, er det viktig at studenten er gitt opplysninger om de vilkår som oppstilles for dette.

KHiO har utarbeidet slik plan for utdanning i teater og skuespillerfag, og opplyser å ha klare retningslinjer for mulighet til å søke permisjon. KHiO viser til at mye av utdanningen er basert på obligatorisk deltagelse, da oppsetting av stykker forutsetter at hele klassen deltar. Dersom enkelte skulle være fraværende, vil dette kunne gå ut over medstudentene og deres studieprogresjon. KHiO vil derfor ikke gi fri fra obligatorisk undervisning for å legge tilrette for at studenter kan gjøre profesjonelt, betalt arbeid.

Departementet har ikke myndighet til å overprøve KHiOs faglige vurderinger på dette området, men forutsetter at studentene på fritiden og i ferier gjerne kan ta roller og medvirke i produksjoner.