Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:565 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 04.01.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har kommet kritikk fra de som fangster vågekval mot de soneinndelinger som er foretatt i forbindelse med regulering av neste års fangst. Dette relaterer seg særlig imot at det ikke er mulig å kunne foreta den mest effektive fangsten i Svalbard-sonen da det gis kvoter innenfor hver enkelt sone, dette til tross for at det er liten tvil om at det er samme bestand man jakter på.
Vil statsråden vurdere å fjerne soneinndelingen med kvoter i hver enkelt slik at en oppnår en mest mulig effektiv fangst?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Norge har under skiftende regjeringer fastsatt kvotene for norsk hvalfangst på bakgrunn av det regelverket som vitenskapskomiteen til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen, IWC, har anbefalt. Dette regelverket, kjent som den reviderte forvaltningsplan (RMP), omfatter både størrelsen på kvoten for de seksårige forvaltningsperiodene og bruken av forvaltningssoner.

Ifølge vitenskapskomiteen i IWCs foreslåtte regler (RMP), skal kvotene beregnes for seks år av gangen. Overføring av ”ubrukt” kvote til etterfølgende år kan skje innenfor slike seksårsperioder, men ikke mellom dem. I 2008 godkjente IWCs vitenskapskomite nye bestandstall for vågehval i de områdene Norge driver fangst. Året 2009 var det første året i en ny seksårsperiode (2009-2014).

Siden 2009 og 2010 var de første årene i inneværende seksårsperiode ble kvotene ikke fordelt på forvaltningssoner. Hvalfangerne kunne ta hval der de fant det hensiktsmessig. Allerede etter to år av seksårsperioden ser vi at dette har skapt problemer. Fangstene har vært altfor store i sonen ved Svalbard både i 2009 og 2010. For de resterende fire årene av inneværende seksårsperiode gjenstår bare 260 hval i dette området, d.v.s. 65 hval pr år.

I forrige fangstperiode ble store deler av fangsten tatt i andre forvaltningssoner enn Svalbardområdet. Jeg legger derfor til grunn at fangerne også i 2011 vil kunne tilpasse fangsten slik at begrensningen i Svalbardområdet ikke vil medføre vesentlige problemer for fangerne og at friheten til å fange fritt i de øvrige fangstområdene dermed brukes.

Soneinndelingen av de norske fangstområdene vil, helt eller delvis, kunne tas opp til vurdering i IWCs vitenskapskomite når denne forvaltningsperioden utløper i 2014. Om og hvordan dette eventuelt skal gjøres er det for tidlig å ha noen mening om på det nåværende tidspunkt.