Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:570 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 05.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden skriver i svar på spørsmål 447 (2010-11) at produksjonskostnadene ved de mobile gasskraftverkene er avhengig av den til enhver tid gjeldende gassavtale som Statnett har på kraftverkene. "Disse avtalene er ikke offentlige." I NRK Debatten 1. desember hevdet APs finanspolitiske talsmann Torgeir Michaelsen at han hadde sett regnestykkene for anleggene. Det må bety at han har hatt innsyn i kontrakter som egentlig er hemmelig.
Hvordan vil statsråden sikre at hele Stortinget får tilsvarende innsyn?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnetts reservekraftverk utgjør energireserver til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) hvor risikoen for rasjonering vurderes å være høy.

I statsråd 17. desember ble det dessuten vedtatt å gi Statnett dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile reservekraftverkene. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende for uke 1-20 i 2011. Dispensasjonen og den midlertidige endringen av utslippstillatelsene gjør at anleggene også kan tas i bruk ved eventuelle feil og i vanskelige driftssituasjoner og dermed være med å motvirke tvangsmessig utkobling av forbruk.

Statnett opplyser at marginalkostnadene knyttet til kjøring av reservekraftverkene består av følgende komponenter:

1. Personalkostnader (ut over vanlig beredskap) knyttet til kjøring av kraftverkene

2. Gasskostnader

3. Kostnader knyttet til vannforbruk til NOx-rensing

4. Kostnader knyttet til NOx/CO2-utslipp

Det er gasskostnadene som utgjør den klart største kostnadskomponenten i marginalkostnadene. Denne kostnaden er høyere på Tjeldbergodden enn på Nyhamna.

Gasskontraktene mellom Statnett og Statoil er imidlertid en kommersiell avtale mellom to aktører og er på grunn av konkurransemessige forhold unntatt offentlighet. Verken jeg eller departementet har hatt innsyn i gasskontraktene.

Reservekraftverkene vil kun være tilgjengelige for den systemansvarlige i svært anstrengt kraftsituasjon og i vanskelige driftssituasjoner, og vil på denne måten være utenfor det ordinære markedet. Som jeg opplyste i svaret på spørsmål 447, vil derfor driften av reservekraftverkene være uavhengig av kostnadene. Kostnadene for å kjøre kraftverkene er således ikke en del av Statnetts beslutningsgrunnlag for å starte verkene.