Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:586 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil "ambulansekartet" som Helse Nord viser til legge føringer for luftambulansetjenesten i Harstad, og vurderes ambulansetilbudet fortløpende i alle helseregioner basert på endringer i funksjonsfordelingen ved det enkelte sykehus?

Begrunnelse

Helse Nord arbeider i disse dager med forslag knyttet til luftambulansetjenesten i Harstad. I den anledning er det vist til et "ambulansekart" for Norge, som definerer rammene ambulansetjenesten skal operere innenfor.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Luftambulansetjenesten er en svært viktig del av landets akuttmedisinske tiltakskjede.

I et land med vår geografi og vårt bosettingsmønster, er den en helt avgjørende tjeneste for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og/eller skade. I tillegg skal den virke utjevnende i forhold til forskjeller i tilgjengeligheten til et mer spesialisert akuttmedisinsk tilbud.

Det er nå mer enn 20 år siden Nasjonal luftambulanseplan ble framlagt og behandlet, i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1988 (St.prp. nr. 1 (1987-88)). I løpet av årene som har gått har det, i tråd med den øvrige utviklingen av helsetjenesten, skjedd store endringer innen luftambulansetjenesten. Antall fly og helikoptre har økt, og det er opprettet flere fly- og helikopterbaser. Vi har i dag 11 helikopterbaser, 7 flybaser og 6 baser for redningshelikoptertjenesten. Det har også skjedd betydelige endringer i bruken av luftambulansetjenesten. Dette gir seg blant annet uttrykk i at antall oppdrag har økt betydelig.

Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tillit til at de kan få kompetent hjelp i akutte situasjoner. Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre rask hjelp der det er nødvendig. Både geografiske, demografiske og meteorologiske forhold skal hensyntas når en vurderer funksjonsfordeling mellom sykehus, ikke minst gjelder dette i forhold til føde- og akuttilbud. Dette er understreket i styringssignalene fra departementet til de regionale helseforetakene. Det er viktig at tjenesten organiseres og drives på en slik måte at den samlede kapasiteten utnyttes best mulig, både i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv.