Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:597 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 21.12.2010
Besvart: 11.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Energiministeren hevder tidlig oppstart av de mobile gasskraftverkene kan få produsenter og forbrukere til å endre oppførsel, og derved redusere effekten av de mobile gasskraftverkene. I Stortinget 15.12.10 hevdet statsministeren på sin side at de mobile gasskraftverkene representerer så liten produksjon at de ikke vil påvirke strømprisene.
Hvor mange prosent av normal effektproduksjon i sitt prisområde representerer de, og hvorfor vil produsenter forverre sin oppførsel dersom mobile gasskraftverk ikke påvirker pris?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Forrige vinter hadde Midt-Norge i perioder høyere kraftpriser enn de andre nordiske prisområdene. Denne vinteren har dette i liten grad vært tilfelle. Midt-Norge har stort sett hatt sammenfallende priser med Nord-Norge og Sverige. De siste dagene har prisene vært noe høyere enn i Sverige, men på samme nivå som andre prisområder i Norge.

I den situasjon vi har hatt i vinter hvor Midt-Norge i all hovedsak har hatt felles priser med et vesentlig større prisområde må det antas at virkningene på strømprisene av å starte opp reservekraftverkene ville blitt meget beskjeden.

I en situasjon hvor Midt-Norge mer permanent hadde høyere priser enn i omliggende områder, ville det imidlertid være grunn til å anta at drift av reservekraftverkene vil kunne ha en større effekt på prisene. Det gjelder særlig i de timene hvor prisene er høyest, men også i forhold til gjennomsnittsprisen for døgnet.

Reservekraftverkene har en kapasitet på 300 MW. Energimessig vil de kunne dekke opp i størrelsesorden 10 pst av forbruket i Midt-Norge. Kapasiteten i kraftverkene utgjør 3 promille av den totale produksjonskapasiteten i det nordiske markedet. Med høy driftstid vil de kunne stå for en noe større del av produksjonen.

Det er viktig å merke seg at reservekraftverkene er en forsikringsordning til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), hvor faren for rasjonering er stor. Høy kraftpris er ikke et kriterie for idriftsettelse av verkene. Det fremgår av utslippstillatelsene og anleggskonsesjonene til verkene at Statnett skal benytte alle andre aktuelle virkemidler for å håndtere en eventuell SAKS-situasjon, før de eventuelt starter reservekraftverkene.

Statnett fikk 17. desember dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhamna. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende for uke 1-20 i 2011. Dispensasjonen og den midlertidige endringen av utslippstillatelsene gjør at anleggene også kan tas i bruk ved eventuelle feil og i vanskelige driftssituasjoner og dermed være med å motvirke tvangsmessig utkobling av forbruk. Dette er således et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i området.