Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:609 (2010-2011)
Innlevert: 28.12.2010
Sendt: 03.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Riksrevisjonens årlige rapport dok.1 2010-2011, så kommer det frem at bompengeselskapenes gjeld varierer fra ca 4 % til opp mot 8 %. Riksrevisjonen peker videre på at det for flere år siden skulle vært utarbeidet ny avtalemal for bompengeavtaler. Jeg ber derfor om å få en oversikt over alle bompengeselskapene, og hvilke rentebetingelser de forskjellige selskapene har.
I tillegg kan jeg be om å få en kopi av gjeldende mal for bompengeavtaler?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I tabellen under er det gitt en oversikt over rentebetingelsene pr. 31.12.2009 til bompengeselskap med lån. Det kan være nye bompengeprosjekter der det er tatt opp lån pr. 31.12.2009, men der rapporteringen til VD først starter i 2010. Disse er ikke med i oversikten. En del av selskapene hadde rentebetingelser som er dårligere en dagens markedsrente. Dette skyldes inngåtte avtaler om fastrenter for å ta høyde for risikoen i rentemarkedet. For en rekke prosjekter er det stilt krav om fastrenteavtaler i bompengeproposisjonen.

Selskap Gjennomsnittlig lånerente

pr. 31.12.2009

Østfold bompengeselskap 3,0 %

Svinesundsforbindelsen 5,1 %

E6 Gardermoen - Moelv 2,2 %

Rv 2 Kongsvingervegen 2,3 %

Fjellinjen 2,7 %

Rv 255 Gausdalsvegen 2,0 %

Hadelandsvegen 2,1 %

Fredrikstad-distriktets vegfinansiering 5,1 %

Oppland bompengeselskap 2,4 %

E18 Vestfold 2,2 %

Horten Bompengeselskap 4,0 %

Oslofjordfordtunnelen 2,4 %

Tønsberg hovedvegfinans 2,4 %

Aust-Agder vegfinans 2,6 %

Setesdal vegfinans 2,1 %

Lister bompengeselskap 2,3 %

Kristiansand bompengeselskap 2,0 %

Finnfast 4,2 %

Gjesdal bompengeselskap 2,1 %

Bergen bompengeselskap 2,2 %

Sunnhordaland bru- og tunnelselskap 2,2 %

Folgefonntunnelen 6,1 %

Osterøy bruselskap 4,2 %

E134 Rullestadjuvet (Hordaland fylkeskommune) 2,0 %

Fastlandssamband Halsnøy 2,1 %

Austevoll bruselskap 3,3 %

Hardangerbrua 2,3 %

Fjærlandsvegen 2,2 %

Fatlatunnelen 2,5 %

Ålesund tunnel og bruselskap 4,1 %

Atlanterhavstunnelen 4,1 %

Eiksundsambandet 3,5 %

Sykkylvsbrua 5,0 %

Skodjebrua 3,0 %

Imarfinans 5,6 %

Trøndelag bomveiselskap 1,9 %

Bomvegselskapet E39 Thamshavn-Øysand 2,9 %

Namdal bomvegselskap 3,2 %

Ryaforbindelsen 4,1 %

Tromsø veg 1,9 %

Vegpakke Salten

- rv 17

- rv 80 5,6 %

5,0 %

Nordkapp bompengeselskap 2,1 %Vedlagt følger kopi av gjeldende mal for Statens vegvesens bompengeavtaler med bompengeselskapene.'

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-609-vedlegg