Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:614 (2010-2011)
Innlevert: 03.01.2011
Sendt: 04.01.2011
Besvart: 13.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Hvilke rutiner - i alle ledd - gjelder for rapportering av skader på norske soldater i utenlandstjeneste; hvordan brukes disse opplysningene, og hva vil forsvarsministeren konkret foreta seg for å skaffe seg en totaloversikt og påse at disse rutinene utbedres?

Begrunnelse

Et oppslag i VG 3. januar 2011 tyder på at Forsvaret ikke har oversikt over skadene norske soldater er påført i Afghanistan. Forsvarets virksomhet, både hjemme og i utenlandsoperasjoner, er beheftet med risiko. Det er derfor av stor betydning med gode rapporteringsrutiner i alle ledd for å klarlegge hendelsesforløp og risiko, og dermed begrense muligheten for at tilsvarende hendelser oppstår. Videre er det avgjørende med korrekt rapportering for å kunne ivareta skadde veteraner.
Problemet med manglende data om skader, og manglende kvalitet på de dataene som samles inn, har vært tilbakevendende i flere år. Se i denne sammenheng særlig NOU 2008:11 Yrkessykdommer s. 211 og 213. Det har også vært flere medieoppslag om dette problemet, som også er kommentert av Forsvarsdepartementet, og departementet tør være meget godt kjent med problemet. Det er derfor overraskende at rapporteringsrutiner og oversikt fortsatt mangler i stort omfang.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret opplyser at det, ved skader i en utenlandsoperasjon, er etablert rutiner for rapportering internt i Forsvaret. Skader og hendelser rapporteres imidlertid i flere systemer. Skader som oppstår i utenlandsoperasjoner rapporteres til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som operativ ansvarlig. FOH rapporterer videre til Forsvarsstaben. Alle hendelser rapporteres i tillegg i stridsjournalen, og helsepersonell dokumenterer medisinsk behandling i pasientjournalsystemet. I tillegg har man, gjennom Forsvarets helseregister, informasjon om en rekke forhold knyttet til helse og tjenestegjøring. Forsvaret har med andre ord gode systemer for registrering og rapportering av skade på enkeltindivider, og kan ved forespørsel bistå med å dokumentere tidligere skader.

I dag har Forsvaret ikke et enhetlig elektronisk verktøy som kan gi en statistisk fremstilling av det totale skadeomfanget. Forsvaret er i gang med å utvikle et nytt rapporteringsverktøy for å kunne håndtere dette. Verktøyet skal ivareta elektronisk registrering av alle yrkesskader, og skal bidra til at statistikkgrunnlaget for skader til enhver tid er oppdatert. Arbeidet med å utvikle verktøyet er intensivert.

Rapporter fra skader og hendelser danner et grunnlag i det løpende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Forsvaret. Dette arbeidet er sentralt for å hindre at nye ulykker/skader finner sted. På bakgrunn av rapporterte hendelser er det iverksatt tiltak for å forbedre sikkerheten for våre soldater i forhold til blant annet rutiner og materiell. Ved skader i utenlandsoperasjoner kan det nedsettes såkalte erfaringsgrupper for å kartlegge hendelsene og for å se om rutinene ble fulgt.

I henhold til forsvarssjefens Direktiv og veiledning for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret plikter arbeidsgiver snarest å sende skademelding til NAV når personell er blitt påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning etter folketrygdloven. Forsvaret har også et direktiv, Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret, som gir regler for hvordan ulykker og alvorlige hendelser skal håndteres i Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har så langt gitt Forsvaret i oppdrag å utarbeide en historisk oversikt over personell skadet i Afghanistan. Det er også gitt oppdrag om å etablere et eget kodeverk, som skal gjøre det mulig for Forsvaret å hente ut statistikk over skader på personell som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Forsvarsdepartementet har bedt om en jevnlig statusoppdatering på arbeidet.

I henhold til forsvarspersonelloven § 13 kommer ikke arbeidsmiljøloven (aml.) til anvendelse under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsvaret har imidlertid lagt til grunn at de allmenne prinsippene bak aml. skal gjelde så langt det er praktisk mulig. For å sikre at dette følges opp, har forsvarssjefen fastsatt et eget direktiv for helse, miljø og sikkerhet for operativ virksomhet. Direktivet pålegger blant annet alle sjefer å kunne dokumentere skade og/eller sykdom som er oppstått under tjenesten.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens veteranmelding, jf. Innst. S. nr. 298 (2008-2009) til St. meld. nr. 34 (2008-2009). Det arbeides nå med en egen handlingsplan som oppfølging. Et sentralt område i planen er å forbedre rutinene ved registrering, statistikkføring og rapportering i forbindelse med tjeneste i utenlandsoperasjoner.

Regjeringen har siden 2005 hatt et særlig fokus på personell som har tjenestegjort og tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Selv om mye er gjort, er det fortsatt mye å utrette. Forsvarsdepartementet har derfor styrket sitt arbeid for at gode løsninger kan komme raskt på plass. Dette er et saksfelt som har, og vil fortsette å ha, høy prioritet.