Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:619 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 05.01.2011
Besvart: 11.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Handlingsplan for hule eiker har vært ute på høring. I følge Direktoratet for naturforvaltning avventer man trykking av ferdig rapport til det er bestemt om dette blir en såkalt utvalgt naturtype etter den nye naturmangfoldloven, slik at man kan avstemme den endelige planen mot vedtatt forskrift.
Deler statsråden denne beskrivelsen av saken, og når kan man forvente at en slik avklaring vil finne sted?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det pågår nå et arbeid med en forskrift om utvalgte naturtyper. Utvalgte naturtyper er et sentralt og nytt virkemiddel i naturmangfoldloven. Slike naturtyper skal sikres gjennom bærekraftig bruk, og det skal tas særskilt hensyn til dem i forvaltningen etter plan- og bygningsloven og ulike sektorlover. Dermed er det de ulike sektorer og kommunene som vil ha et hovedansvar for å sikre utvalgte naturtyper for fremtiden.

For utvalgte naturtyper der aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak er en forutsetning for ivaretakelse av naturtypen, er staten pålagt å utarbeide en handlingsplan for å sikre naturtypen. En slik plan og de tiltak som følger av den må være i samsvar med forskriften for den aktuelle naturtypen. Det er derfor naturlig at endelig ferdigstilling av en handlingsplan for hule eiker avventer en eventuell vedtakelse av forskriften. Det vil sikre at det er samsvar mellom forskriften og de føringer som følger av den og det som følger av handlingsplanen.

For 2011 er det satt av 14 millioner kroner som skal brukes til aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak som medvirker til å ta vare på forekomster av utvalgte naturtyper.

Et forslag til en forskrift om utvalgte naturtyper, som omfatter blant annet hule eiker, har vært på en bred, alminnelig høring i 2010. Arbeidet med forskriften er nå i sluttfasen. Forskriften vil bli vedtatt av Kongen i statsråd.