Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:623 (2010-2011)
Innlevert: 05.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norge har allerede innført både EUs første postdirektiv (97/67/EF) og EUs andre postdirektiv (2002/39/EF). Dette har blant annet medført fri konkurranse om levering av postpakker. EUs tredje postdirektiv (2008/06/EF) innebærer det siste skrittet i retning av full liberalisering av postmarkedet og fri konkurranse uavhengig av antall gram på forsendelsen. Dette direktivet skulle ha vært innført i Norge 31. desember 2010.
Hvor står denne saken nå?

Begrunnelse

Norge hadde tidligere monopoler innenfor telekommunikasjon, TV-sendinger og strømproduksjon, men norske forbrukere kan nå velge mellom en rekke ulike mobiloperatører, tv-kanaler og kraftselskaper. I begynnelsen sto FrP alene om forslag om å utsette Televerket, NRK og kraftselskapene for konkurranse, men det er i dag så vidt jeg vet ingen av de andre partiene som ønsker å gå tilbake til gårsdagens monopoler.
I Norge har allerede forbrukerne hatt stor glede av fri konkurranse på postpakker i henhold til de to første postdirektivene, men Posten Norge AS har fortsatt enerett/monopol på brev under 50 gram. Sverige liberaliserte postmarkedet så tidlig som i 1993, og det er på høy tid at Norge gjør det samme. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremmet derfor felles forslag om å avvikle eneretten til Posten Norge AS allerede 6. mai 2008 i Innst. S. nr. 210 (2007-2008) i henhold til EUs tredje postdirektiv. Fremskrittspartiet gjentok dette forslaget i forbindelse med statsbudsjettet 2011, jf. Innst. 13 S (2010–2011). Det har oppstått en rekke myter om postdirektivet, men fakta er at både enhetsportoen om postomdeling 6 dager i uken i hele landet vil kunne opprettholdes gjennom statlige kjøp av posttjenester.
Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har tett dialog med Posten Norge, og selskapet sier selv at de er i stand til å konkurrere med utenlandske konkurrenter ved en liberalisering av all brevpost. Årsaken er høye etablerings- og driftskostnader hos eventuelle konkurrenter.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Soria Moria II står det om postdirektivet at regjeringen skal utsette implementeringen av direktivet, samt innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering.

Fra sommeren 2009 og fram til i dag har departementet innhentet fem rapporter for å belyse konsekvenser og muligheter knyttet til innføringen av EUs tredje postdirektiv. Alle rapporter er offentlige.

Direktivet og utredningene er nå til behandling i departementet. Jeg vil legge saken frem for Stortinget så snart regjeringen har tatt stilling til liberaliseringsspørsmålet.