Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:627 (2010-2011)
Innlevert: 06.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samferdselsministeren har satt ned en hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane. Hovedutfordringene er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell. Utfordringene innenfor veisektoren i Norge er den samme; nedslitt infrastruktur som innebærer dårlige, farlige og miljøfiendtlige veier. Også innenfor veinettet trengs fornyelse i organisering, kompetanse, regelverk og verktøy.
Vil statsråden sette ned en hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk veinett?

Begrunnelse

Målinger viser at den delen av norsk infrastruktur som innbyggerne er lite fornøyd med er veinettet i Norge. Undersøkelser om norsk konkurransekraft viser også at norske veier trekker ned i internasjonale sammenligninger. Det nasjonale veinettet har stor betydning for folk flest og for verdiskapingen i næringslivet. En utvikling og en fornyelse av norsk veipolitikk er derfor nødvendig. Målet må være det samme som statsråden og SD oppgir for videre utvikling av norsk jernbane; økt punktlighet og fornøyde brukere. Da må veikvaliteten forbedres og derfor må nye tiltak brukes for å få dette til uten å bruke 50 - 70 år slik regjeringens NTP for 2010 - 2019 legger opp til.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at infrastrukturens tilstand både på veg og bane representerer en hoved- utfordring. Dette er godt kjent og er ikke årsaken til opprettelse av arbeidsgruppen for jernbane.

Nåværende situasjon i vegsektoren og jernbanesektoren skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter. Dette gjelder blant annet organisatoriske forhold knyttet til myndighetsfordeling og til rolle- og ansvarsmessige forhold mellom de ulike aktørene i sektoren. En annen viktig forskjell gjelder ressurs- og kompetansemessige forhold. Et tredje område kan være regelverksutvikling og regelverksforståelse.

På disse og andre områder har jernbanen utfordringer som i dagens situasjon framstår som vesentlig mer komplekse og sammensatte enn tilsvarende på vegsiden. Derfor mener jeg at det er et særskilt behov for at hovedutfordringene i jernbanesektoren blir utredet av sentrale aktører i sektoren. Det er ikke behov for en tilsvarende utredning for vegsektoren. Jeg vil derfor ikke opprette en egen arbeidsgruppe for veg.

Oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen vil bli konkretisert i de ordinære beslutningsprosessene. I denne forbindelse står arbeidet med Nasjonal transport- plan(NTP) sentralt. Som kjent vil regjeringen i NTP analysere utfordringer og utvikling både for veg, bane og andre transportgrener som grunnlag for framtidig samferdselspolitikk.