Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:634 (2010-2011)
Innlevert: 07.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Arbeidstilsynet har lagt om sin forvaltningspraksis og vil fra og med årsoppgjøret 2011 kreve at hvert enkelt revisjons- og regnskapsførerforetak selv må søke om dispensasjon fra overtidsreglene i motsetning til tidligere hvor bransjeorganisasjonene søkte på vegne av medlemmene. Det betyr at tusenvis av enkeltselskaper må sende inn hver sin søknad.
Mener statsråden at dette er en fornuftig ressursbruk for det offentlige og for bedriftene?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening har gjennom en årrekke sendt felles søknader om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens regler om overtid for sine medlemsvirksomheter. Arbeidstilsynet har kollektivt innvilget disse med begrunnelse i behovet for ferdigstilling av årsregnskap mv. innen første halvår. Ved behandlingen av foreningenes søknader for 2010 vurderte Arbeidstilsynet det slik at søknadene ikke var tilstrekkelig individualiserte, slik at forvaltningslovens vilkår for å fatte enkeltvedtak ikke var oppfylt. Følgelig ble søknadene ikke tatt til behandling.

På denne bakgrunn ble det avholdt et møte mellom departementet og Den norske Revisorforening, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Økonomiforbundet 8. mars 2010, hvor foreningene la fram sitt syn på saken.

Departementet har hatt saken til vurdering, og konkluderte i brev 17. november 2010 med at foreningene og deres medlemmer fremdeles vil kunne få søknader om utvidede rammer for overtid behandlet felles ved at søknadene om dispensasjon individualiseres tilstrekkelig. Dette vil etter departementets syn kunne oppfylles ved at det fremgår av søknadene hvilke virksomheter som søker.

Etter min vurdering er det altså ikke noe i veien for at foreningene fremdeles sender én felles søknad, så lenge det fremkommer hvilke virksomheter som søker og at disse har gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte slik loven krever.

Denne ordningen vil innebære noe mer arbeid for virksomhetene og deres foreninger enn de tidligere har vært vant til. Jeg legger likevel til grunn at det ikke vil være urimelig byrdefullt å kreve at virksomhetene en gang i året vurderer behovet for bruk av overtid sammen med de tillitsvalgte, og at dette kan dokumenteres overfor Arbeidstilsynet. Jeg vil minne om at unntakene som innvilges er vidtgående, og kan medføre en betydelig arbeidsbelastning på den enkelte arbeidstaker.

Jeg kan for øvrig nevne at jeg nylig også har fått en henvendelse fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Den norske Revisorforening om dette, og at departementet på den bakgrunn vil gå i ny dialog med foreningene om saken.