Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:636 (2010-2011)
Innlevert: 07.01.2011
Sendt: 10.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Romsdals Budstikke 12.08.10 omtales et møte mellom miljøvernministeren og IndustriEnergi om et gasskraftverk i Møre og Romsdal. De lokale aktørene uttalte etter møtet at de opplevde møtet som positivt og at miljøvernministeren hadde lovet å se på saken på nytt. Problemet er som kjent at krav om CO2-rensing ved oppstart er teknologisk utfordrende og svært kostbart.
Har statsråden sett på saken på nytt, og hvordan vil regjeringen eventuelt bidra for at prosjektet kan innfri utslippstillatelsen som er gitt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Som tidligere påpekt i brev som ble sendt Industri Energi den 17. desember 2010 så har regjeringen en klar politikk når det gjelder krav om CO2-håndtering ved nye gasskraftverk. Det framgår blant annet av regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013 at ”regjeringen vil at alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart”. Denne politiske plattformen står ved lag.

For å nå de nasjonale klimamålene, må det gjennomføres tiltak og virkemidler i de fleste sektorer. Etablering av nye gasskraftverk uten rensing vil gjøre det vanskeligere å nå de nasjonale målene.

Regjeringen har kontinuerlig uttrykt en positiv holdning til nye kraftverk med rensing. Det har likevel aldri vært forutsetningen at Regjeringen skal finansiere eventuelle rensetiltak. Teknologi for CO2-fangster er i kontinuerlig utvikling og det forventes at nye og mer effektive løsninger vil bli utviklet de nærmeste årene.

Jeg mener de umiddelbare utfordringene i Midt-Norge primært bør møtes med økt fokus på energieffektivisering og fornybar energi. Dette vil bidra til å oppfylle Norges langsiktige målsetting om å bli et lavutslippssamfunn (jfr. St. meld. nr. 34 (2006-2007) om norsk klimapolitikk).