Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:643 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 24.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil justisministeren vurdere å sette krav vinterstid til piggdekk, samt forevisning av kjettinger ved grensepassering, for utenlandske trailere som kjører transport på norske veier?

Begrunnelse

I år som tidligere år er det store problemer med å få bukt med utenlandske trailere som kjører på sommerdekk og uten kjettinger på Norske veier. Særlig store utfordringer har det vært på strekningen E-39 Kristiansand-Stavanger ved snøfall. Trailerne kommer til Kristiansand havn med ferje fra Danmark, og er ofte dårlig skodd på norsk vinterføre. Selv om veivesenet i samarbeid med tollvesenet gjør en god jobb med å informere og stoppe disse, ser vi at det allikevel er full stans i bakkene. Trafikken blir stående i timevis og koster samfunnet penger og ressurser. UP har uttalt seg positive til å vurdere dette som et virkemiddel.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er kjent med at for dårlig skodde kjøretøy utgjør et problem på norske vinterveger, og at en del av disse er vogntog av utenlandsk opprinnelse. Det kan imidlertid ikke gis regler som utelukkende retter seg mot utenlandske kjøretøy, da slike regler vil være i strid med våre EØS-rettslige forpliktelser. Dette gjelder både for krav om piggdekk og for kontroller av kjøretøy.

Et generelt krav om piggdekk vil vanskeliggjøre internasjonal transport, da eksempelvis tyske vegmyndigheter forbyr bruken av slike dekk på sine veger.

Jeg vil understreke at trafikksikkerhets- og fremkommelighetsproblemer på norske vinterveger knytter seg ikke spesielt til utenlandske vogntog. Alle som ferdes på norske veger har til enhver tid et ansvar for å være skodd slik at tilstrekkelig veggrep i forhold til føret er sikret.

Statens vegvesen har for øvrig allerede rutiner som skal ivareta fremkommeligheten på vinterføre. Vegvesenets vinterberedskap innebærer bl.a. at det settes inn ekstra ressurser til kontroll av kjettinger mv. når det er varslet dårlig vær, for eksempel ved kontrollen av tunge kjøretøy som ankommer med ferjene fra Tyskland og Danmark, og ved grensepasseringer.

Jeg vil også minne om at vegtrafikkloven nylig ble endret slik at Statens vegvesen nå har hjemmel til selv å fjerne kjøretøy som har kjørt seg fast og er til hinder for fremkommeligheten. Tidligere var det bare politiet som hadde denne myndigheten. Det blir nå enklere for vegmyndighetene å gjenopprette fremkommeligheten på våre veger.