Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:652 (2010-2011)
Innlevert: 11.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 18.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Har landbruks- og matministeren den nødvendige kontrollen med dyreforsøk i landet?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at forsøksdyrutvalget har nå for sjette år på rad gjort mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet klar over sin uholdbare ressurssituasjon. Manglede ressurser gjør blant annet at forsøksdyravdelinger med levende dyr ikke blir inspisert. Mattilsynet har nå overtatt oppgaven med å inspisere forsøksdyreavdelinger på vegne av Forsøksdyrutvalget, men dyreforsøk med ville dyr i naturen blir ikke inspisert av hverken Mattilsynet eller Forsøksdyrutvalget. Også arbeidet for å fremme alternativer til dyreforsøk er nedprioritert. Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk har kun midler til en halv stilling. Jeg er kjent med at det planlegges en revisjon av forskrift om bruk av forsøksdyr, og at dette er nødvendig som følge av Norges EØS- forpliktelser ettersom EU nå har vedtatt nytt forsøksdyrdirektiv. Dette arbeidet er viktig å starte opp, men kan ikke oppveie manglende ressurser til å kontrollere at lovverket overholdes. Også opplæringen av forskere som skal utføre dyreforsøk, er mangelfull. Ifølge forsøksdyrforskriften skal personer som planlegger eller utfører forsøk med dyr har gjennomgått opplæring etter opplegg godkjent av Mattilsynet. Til tross for en rekke oppfordringer fra Forsøksdyrutvalget, over flere år, finnes det fremdeles ingen enhetlig godkjenningsordning for slike kurs. Dagens kurs har dermed ulik kvalitet, lengde og pensum. Enkelte kurs blir kritisert av Forsøksdyrutvalget, og de færreste oppfyller internasjonale godkjente standarder. Dette er ikke bare et problem for forsøksdyrenes rettsikkerhet, men også for forskernes arbeidssituasjon og tiltro til systemet.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg har fått opplyst at det til sammen ble behandlet 763 søknader om forsøk med dyr i 2009, hvorav 19 ble avslått eller avvist og 744 (97,5 %) ble godkjent.

Forsøksdyrforskriften angir kravene for at forsøk skal kunne godkjennes. Videre vurderes (behovsprøves) dyreforsøk opp mot prinsippet om de 3 R’ene, et prinsipp som allerede ble introdusert internasjonalt på slutten av femtitallet. 3R-prinsippet setter krav om at det for hvert enkelt forsøk skal:

- Vurderes om bruk av dyr kan erstattes av alternative metoder (Replacement)

- Vurderes om antall dyr i forsøket kan reduseres (Reduction)

- Vurderes om det bør gjøres forbedringer i utstyr og metoder for best mulig å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)

Det settes strenge krav til detaljeringsnivået i en søknad om forsøk med dyr. Alle prosedyrer for gjennomføringen av forsøket skal beskrives i søknaden eller i vedlagt forsøksprotokoll. Hvis det oppstår behov for å endre et allerede godkjent forsøk, skal det søkes om det.

Dyreforsøk gjøres med henblikk på å søke ny kunnskap. Resultatene av forsøkene publiseres i rapporter eller i vitenskapelige tidsskrifter. I vitenskapelige tidsskrifter må en gi en beskrivelse av metoder og prosedyrer som er brukt i forsøket, herunder stell, oppstalling av dyrene osv.

Mattilsynet startet arbeidet med en ny tilsynsmodell for forsøksdyr i 2006/2007, men dette ble utsatt i påvente av den nye dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010, samt nytt forsøksdyrdirektiv som var under utarbeidelse i EU. Dette direktivet er nå vedtatt i EU og skal tre i kraft fra 2013. Flere av Mattilsynets lokale inspektører har imidlertid gjennomgått opplæring i 2009, og sammen med Forsøksdyrutvalget skal Mattilsynet ha gjennomført inspeksjoner i over 30 % av landets forsøksdyravdelinger.

Tilsyn med forsøk med ville dyr ute i naturen er en utfordring. Gjennom arbeidet med ny tilsynsmodell for forsøksdyr og gjennom utarbeidelse av ny forsøksdyrforskrift som bl.a. vil implementere EUs forsøksdyrdirektiv, vil det bli innført krav til kontroll med slike forsøk.

Godkjenningsordning for kurs vil også bli regulert av bestemmelser om kompetanse som følger av implementeringen av EUs forsøksdyrdirektiv.

Når det gjelder arbeidet for å fremme alternativer til dyreforsøk, er dette ikke nedprioritert. Jeg vil i den forbindelse vise til at nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk, NORECOPA, gjennom budsjettfremlegget for 2011 er sikret ressurser, gjennom en videreføring av Veterinærinstituttets sekretariatsfunksjon.