Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:655 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Det har vært gjentatte oppslag om dataproblemene hos Nav den siste tiden. FrP mener at en må gå inn med strakstiltak i form av økonomiske virkemidler for at brukere og ansatte skal ha en god hverdag og ikke slik som nå en hverdag av stress og usikkerhet og lite effektiv.
Vil statsråden gå inn for å løse dataproblemene for Nav umiddelbart med økte økonomiske midler?

Begrunnelse

Datasystemene hos Nav er gamle og utdaterte samt at de ikke kommuniserer seg i mellom. Det er satt av midler til dette fra regjeringen sin side men alt for lite og alt for sent. Det viser seg nå at dette skaper stor frustrasjon og stress både for brukerne og ikke minst for de ansatte. FrP har satt av midler på sitt budsjett for 2011. Det er svært leit at ikke regjeringen ser viktigheten av å gjøre noe snarlig, men velger altså at ansatte i Nav og brukerne igjen blir skadelidende, noe en nå etter hvert har hatt nok av på ulike områder i systemet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: La meg først understreke at god IKT-støtte for å understøtte saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten, kontakten med brukere og samarbeidspartnere er høyt prioritert. Flere av de utfordringer som etaten står overfor på disse områdene, krever modernisering av dagens IKT-løsninger. Samtidig er det nødvendig å være oppmerksom på at IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten er et omfattende, komplisert og langsiktig arbeid.

Strategien for IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten ble lagt i St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Denne sluttet Stortinget seg til. Her ble det lagt til grunn at IKT-utviklingen skulle gjennomføres i to faser: En basisplattform for IKT-løsninger skulle være tilgjengelig ved etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen i fase 1. Fase 2 innebærer utviklingen av mer fullverdig og integrert IKT-støtte for saksbehandlingen.

Siden etableringen av Arbeids- og velferdsetaten 1. juli 2006 har det pågått et omfattende og krevende reformarbeid med parallell gjennomføring av NAV-reformen, pensjonsreformen og helserefusjonsreformen. Gjennomføringen av disse reformene har krevd en betydelig innsats fra etaten. Fase 1 av IKT-utviklingen (basisplattformen) var ferdigstilt ved utgangen av 2009. Dette var i henhold til planlagt tidsramme, og kostnadene var innenfor vedtatt budsjett. I tillegg har Arbeids- og velferdsetaten utviklet og implementert nye IKT- løsninger på pensjonsområdet som følge av pensjonsreformen. Det har i denne perioden ikke vært kapasitet i organisasjonen for flere større utviklingsprosjekter for modernisering av etatens IKT-systemer.

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet startet Arbeids- og velferdsdirektoratet våren 2010 å utarbeide et planverk for IKT-modernisering i etaten. For å sikre et best mulig grunnlag for beslutninger, styring, kontroll og budsjettering har det vært forutsatt at planverket for IKT-moderniseringen skal kvalitetssikres i tråd med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS1 og KS2) før utviklingen av nye IKT-systemer kunne begynne. KS1 pågår nå. Det er bevilget 10 mill. kroner til planleggingsarbeid i 2011.

Siden slutten av november har det vært tekniske problemer i ett av etatens saksbehandlingssystemer (Arena). Arbeids- og velferdsdirektøren har informert meg om at feilen oppstod som følge av programvareoppgradering av databasen for Arena. Disse problemene har bl.a. medført begrenset kapasitet som har ført til at færre av etatens saksbehandlere enn normalt kunne bruke systemet samtidig. Direktoratet har videre informert meg om at situasjonen nå er stabil, og at det ikke lenger er problemer knyttet til driften av Arena. Problemet som har oppstått er m.a.o. av teknisk karakter og kan ikke tilskrives begrensede driftsrammer i etaten.

Departementet vil selvsagt vie arbeidet med videre utvikling av Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer stor oppmerksomhet i tiden fremover. Jeg legger opp til at Stortinget vil bli orientert om arbeidet på ordinært vis, primært gjennom budsjettdokumentene.