Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:656 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 12.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Mange av de som er født før 1962 var enslige mødre som var hjemme med barn under 10 år, og mottok morstrygd.
På hvilken måte får disse kvinnene beregnet sin opptjening av pensjon i forhold til opptjening av antall år og pensjonspoeng for den perioden de hadde trygden som hovedinntekt, og ikke tjente mer enn tillatt beløp?

Begrunnelse

På 70 og 80-tallet var mange enslige mødre hjemme i inntil 10 år med mindreårige barn og mottok morstygd (overgangsstønad) som hovedinntekt. De hadde kun lov til å tjene et lite årlig beløp i tillegg. Når man benytter pensjonskalkulatoren på Navs hjemmeside ser det ut som om disse årene ikke regnes med. Dette var i en tid hvor det var vanlig at mange kvinner var hjemmeværende, og barnehagetilbudet var dårlig utbygd, men de som mottok morstrygd hadde ofte ikke noe valg. Hvis disse kvinnene skal få mulighet til å ta ut pensjon tidlig kan det se ut som om disse årene må regnes med når det gjelder opptjeningstid.
I bladet Industri Energi utgave 5- 2010 side 10 til 12 blir en annen situasjon beskrevet. En kvinne som i dag er 61 år kan sannsynligvis ikke gå av med AFP på grunn av for lav inntekt. I den artikkelen tolker jeg av uttalelsen til Forbundssekretær Sonja Meek i Industri Energi at de som er født fra 1948 til 1962 har rett på omsorgspoeng for tiden de var hjemme med mindreårige barn, og at tiden hun var hjemme med små barn kan medføre at hun allikevel får ta ut AFP. Det er uheldig hvis det er slik at serviceberegningen fra NAV ikke fanger opp omsorgspoengene eller poeng som er opptjent på bakgrunn av en stønadsperiode, og mange er nå usikre på hvilke rettigheter de har.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Overgangsstønad gis til enslig forsørger som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Overgangstønad regnes ikke som pensjonsgivende inntekt og stønaden gir derfor ikke pensjonsopptjening i folketrygden, verken etter dagens eller nye opptjeningsregler.

Ordningen med omsorgspoeng i folketrygden ble innført i 1992, og det godskrives poeng tidligst fra samme år. For årene 1992-2009 godskrives det 3,00 pensjonspoeng årlig ved omsorg for barn under 7 år og ved pleie av syke, funksjonshemmede og eldre. Fra og med 2010 økes poengtallet til 3,50, som tilsvarer en inntekt på 4,5 ganger grunnbeløpet.

I ny alderspensjon tjenes inntektspensjon opp på grunnlag av alle år med inntekt (alleårsregel), eller annen pensjonsopptjening som omsorgsopptjening. De nye opptjeningsreglene gjelder fullt ut for personer født fra og med 1963. Personer født 1954-1962 får pensjonen med andeler fra dagens og ny alderspensjon. Personer født før 1954 får alderspensjonen fullt ut beregnet etter dagens regler, det vil si med grunnpensjon og tilleggspensjon. Tilleggspensjonen er fullt opptjent etter 40 år og beregnes på grunnlag av de 20 beste årene (besteårsregel).

Perioder med mindre tilknytning til arbeidslivet får større konsekvenser for de som helt eller delvis er omfattet av ny alderspensjon (alleårsregel) enn i dag der pensjonen beregnes på grunnlag av de 20 beste årene. I ny alderspensjon (inntektspensjon) gis det derfor pensjonsopptjening for år med omsorg for små barn også før 1992 (tilbakevirkende omsorgsopptjening).

Godskriving av omsorgsopptjeningen tilbake i tid må gjøres på grunnlag av data i offentlige registre som folkeregisteret og barnetrygdregisteret. Jeg kan opplyse at Arbeids- og velferdsetaten vil gjøre dette i løpet av 2011. Så snart dette er på plass, vil slik opptjening framgå når man benytter pensjonskalkulatoren på etatens hjemmeside.

Ansatte i private bedrifter som er tilsluttet en AFP-ordning vil kunne ha rett til AFP.

Ny AFP i privat sektor er utformet som et påslag til alderspensjon fra folketrygden og skal gjelde for personer født i 1948 eller senere som tar ut pensjon etter 2010. Påslaget beregnes på grunnlag av alle år med inntekt. I beregningen av dette AFP-påslaget medregnes derfor år med omsorg for barn også for år før 1992. Godskriving av tilbakevirkende omsorgsopptjening for personer som omfattes av ny AFP i privat sektor (født i 1948 eller senere) foretas samtidig med søknad om AFP.

For å kunne ta ut folketrygdens alderspensjon før 67 år, må pensjonen ved 67 år minst tilsvare minste pensjonsnivå. I denne vurderingen medregnes den livsvarige delen av AFP-påslaget.