Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:682 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 20.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hvilken betydning vil det få for ulike deler av norsk næringsliv, og særskilt for norsk landbruk, om de såkalte idégruppenes skisser legges til grunn i de videre WTO-forhandlinger, og hvordan vil regjeringen håndtere og omtale WTO-prosessen i landbruksmeldingen som er varslet til Stortinget denne våren?

Begrunnelse

Utenriksdepartementet sendte 16. desember 2010 ut en pressemelding med følgende tittel: Doha-runden – mot ”the final countdown”?
Det fremkommer her at G5 (USA, EU, Brasil, Kina og India) i sommer tok initiativet til en prosess der ambassadørene i Genève holdt uformelle idédugnader i små grupper på de ulike forhandlingsområdene. Norge deltok i gruppene som drøftet fiskerisubsidier, landbruk, tjenester, handel og miljø og regelverk.
Det fremgår videre at smågruppenes arbeid er avsluttet, og at arbeidet videreføres i det ordinære forhandlingsapparatet. 10. januar starter forhandlinger i gruppene for regelverk, handelsforenkling, handel og miljø, TRIPS (immaterielle rettigheter) og handel og utvikling. Fra 17. januar, følger forhandlingene på landbruk, industrivarer (inkludert fisk), tjenester og tvisteløsning.
Den uttalte målsettingen om å sluttføre Doha-runden i 2011, innebærer i realiteten at nye forhandlingstekster må utarbeides i løpet av våren på alle forhandlingsområder.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Representant Flåtten viser i sitt spørsmål til de såkalte idégruppenes skisser. Dette må bero på en misforståelse. Det foreligger ingen nye skisser til avtale for noen av forhandlingsområdene. Det som har foregått er at ulike smågrupper av ambassadører i fjor høst holdt idédugnader om hvordan man kan komme videre med forhandlingene innen de forskjellige områdene. Det foreligger altså ingen nye utkast til avtaler, hverken på landbruk eller andre områder. Dette betyr at for landbruk er det fortsatt utkastet til avtale fra desember 2008, som er utgangspunktet for forhandlingene. Likeledes er tekstutkastet fra 2008 utgangspunktet for forhandlingene om industrivarer og fisk.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan regjeringen vil håndtere og omtale WTO-prosessen i landbruksmeldingen, er det for tidlig å gi endelig svar på dette nå. Meldingen vil først foreligge senere i vårsesjonen, og vil da redegjøre for forhandlingene slik de fremstår på det tidspunktet den legges frem.

Avslutningsvis vil jeg legge til at Norge spiller en konstruktiv og aktiv rolle i forhandlingene innen alle forhandlingsområdene, med det siktemål å oppnå enighet om en avtale som sikrer både egne, men også utviklingslandenes interesser. Våre prioriteringer ligger fast, og det er en klar norsk målsetting å komme frem til en avtale som gir oss handlingsrom til å opprettholde et levedyktig landbruk over hele landet.