Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:681 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 25.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hvilke planer og tiltak vil bli eller er satt i gang for å kunne lagre de betydelige mengder CO2 som eks Ironman og Industrikraft Møre prosjektene vil kunne ha behov for å deponere i forhold til rensekravene regjeringen har pålagt?

Begrunnelse

I Møre og Romsdal er der flere industrielle prosjekt som ønskes igangsatt og blant disse er Ironman prosjektet på Kjeldbergodden og Industrikraft Møre i Fræna kommune. Ved en realisering av disse prosjekta med dagens rensekrav vil det stille store krav til deponeringsmuligheter av CO2. I Møre og Romsdal sees disse prosjekta som meget viktige både i kraftproduksjon og sysselsettingsammenheng, og har bred støtte lokalt og regionalt.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. I statsbudsjettet for 2011 bevilger Regjeringen i underkant av 2,7 mrd. kroner til CO2-håndtering.

En forutsetning for å ta i bruk CO2-håndtering innebærer at miljømessig sikre CO2-deponier kartlegges og modnes frem. Det er behov for økt forståelse av hva som kan være lagringspotensialet i alle åpnede deler av norsk sokkel. Derfor har Regjeringen økt satsingen innenfor kartlegging av potensielle lagringsområder i Norge. Siden 2009 har Oljedirektoratet trappet opp dette arbeidet gjennom særlige årlige bevilgninger.

OD arbeider nå med en kartmessig framstilling av lagringsmulighetene, som skal presenteres i form av et CO2-lagringsatlas. OD vil her karakterisere reservoarene og potensialene. Det legges opp til en første versjon av atlaset med fokus på Nordsjøen innen utgangen av 2011. Det planlegges å utvide atlaset mot slutten av 2012 med Norskehavet.

Videre jobber Olje- og energidepartementet med en ny forskrift for transport og lagring av CO2. Forskriften forventes sendt på offentlig høring i løpet av inneværende halvår. For det videre arbeidet med transport og lagring av CO2 er det svært viktig å få et slikt juridisk rammeverk på plass.

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag og tilrettelegge for at en løsning for CO2-lagring er på plass ved oppstart av det planlagte CO2-fangstanlegget på Mongstad, er planleggingsarbeidet med transport og lagring av CO2 fra Mongstad samordnet med fremdriftsplanen for det planlagte CO2-fangstanlegget. I dette arbeidet vurderes også muligheten for eventuell transport og lagring av CO2 fra andre utslippspunkter. Regjeringen har varslet at den vil presentere en gjennomgang av arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad for Stortinget tidlig inneværende år.