Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:690 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av justisminister Grete Faremo

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til spørsmål 507 (2010-2011). Dette er en sak som gjelder behandlingen av et enkelmenneske som forfølges etter at dom er avsagt. Saken er ferdig behandlet med vedtak hos POD. POD er underlagt statsrådens ansvar og det burde statsråden ha klart å avdekke. De underliggende utfordringer som spørsmålet reiser forventes derfor besvart langt mer konkret.
Jeg finner derfor å gjenta spørsmålet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg få vise til svar fra Knut Storberget på skriftlig spørsmål nr. 507.

Jeg vil be om forståelse for at jeg ikke ønsker å gå inn i den konkrete enkeltsaken det her er vist til. Vi skal være svært varsomme med å etablere en praksis hvor en statsråd griper inn i enkeltsaker, og særlig hvor det er foretatt en annenhåndsbehandling av overordet organ. Av Politidirektoratet har jeg fått opplyst at den antatte forvaltningssaken ble avgjort av Politidirektoratet 21. oktober 2009. Direktoratet opprettholdt da vedtaket fattet av Hedemark politidistrikt om å tilbakekalle vedkommendes våpenkort mv. På generelt grunnlag ønsker jeg å vise til at Politidirektoratets vedtak er endelig og ikke kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. Det kan videre vises til den generelle adgangen til å bringe forvaltningsavgjørelser inn for Sivilombudsmannen eller de alminnelige domstoler.