Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:695 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Nav kan gi tidsubegrenset lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Potten for slike TULT-midler er relativ liten, og en henvendelse undertegnede har fått fra en attføringsbedrift viser at dette resulterer i at mennesker må søke 100 % uføretrygd i stedet for å kunne arbeide 50 %.
Vil statsråden sørge for at det kommer TULT-midler til flere tiltaksplasser eller er statsråden fornøyd med at mennesker med restarbeidsevne i stedet blir 100 % uføre?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er en kvinne i 50-årene, som har jobbet hele livet, men nå har sviktende helse. Etter utprøving i arbeidspraksis i annen jobb hos samme arbeidsgiver (med arbeidsavklaringspenger fra NAV og veiledning) har hun funnet en variert og trivelig jobb som hun med en del tilrettelegging kan klare i 50 %. Etter samarbeidsmøte der arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, fastlegen og NAVs Arbeidslivssenter kom en fram til at den beste løsningen for henne vil være: 50 % uføretrygd og 50 % tilrettelagt jobb hvor arbeidsgiver får 50 % tidsubestemt lønnstilskudd pga behov for en del tilrettelegging.
Dette ville så langt som mulig sikret henne en jobb hun muligens kunne klare, og en sunn tilknytning til arbeidslivet/ et trivelig arbeidsmiljø fram til pensjonsalder, og arbeidsgiver vil kunne tilrettelegge som nødvendig (arbeidstid, oppgaver m.m.).
Problemet er at potten for TULT-midler i fylket er tom. Den fylles ikke opp i begynnelsen av året, men en må vente til noen avslutter og midler blir ledige igjen – ifølge NAV arbeidslivssenter og NAVleder lokalt.
Andre lønnsmidler kan ikke brukes fordi det stilles krav om at hun innen ganske kort tid da skal kunne fungere i ordinær stilling (ifølge leder NAV lokalt).
Resultatet er at kvinnen som har mulighet for å bidra i en tilrettelagt stilling i ca 10 år framover, som har funnet en jobb hun med tilrettelegging kan mestre og hvor arbeidsgiver er villig til å tilrettelegge selv om hun ikke kan brukes så fleksibelt som ønskelig, må nå søke 100 % uføretrygd.
Dette virker lite fleksibelt og en meget uheldig konsekvens av stramme tiltaksbudsjetter.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er en forsøksordning som startet i 2007. Forsøket er regulert i en egen forskrift av 03.05.2007. Ordningen skal bidra til å øke muligheten for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og på den måten bidra til å redusere uførepensjonering.

En nylig gjennomført evaluering ga ikke noe klart svar på om tidsubestemt lønnstilskudd bidrar til å redusere sannsynligheten for å bli ufør. Evalueringen er likevel klar med hensyn til at deltakelse på tidsubestemt lønnstilskudd bidrar til å hindre at man blir uførepensjonert med en høy uføregrad (dvs. en uføregrad i intervallet 65 -100 prosent). Ordningen bidrar derfor til at deltakerne får opprettholdt en kontakt med arbeidslivet og får utnyttet sin restarbeidsevne i det ordinære arbeidslivet. Regjeringen vil nå på bakgrunn av resultatene fra denne evalueringen, som ble gjennomført av Oxford Research i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og NIFU STEP, vurdere både innretningen og nivå på dette tiltaket, og vil komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte.

I tildelingsbrevet av 09.02.2010 til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 ble det gitt føringer om at det var rom for 1 000 flere plasser til forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd i gjennomsnitt for 2010, sammenlignet med 2009. I brev av 11.05.2010 ga departementet uttrykk for at Arbeids- og velferdsdirektoratet burde begrense bruken av tiltaket slik at nivået ikke oversteg om lag 2 500 plasser i gjennomsnitt for året. Disse føringene har lagt rammene for nivået på antall brukere som til en hver tid kan delta på dette tiltaket.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er i tett dialog med fylkene om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak for å sikre at et visst aktivitetsnivå skal oppnås innenfor tildelt ramme. Til tross for dette er det ikke mulig å ha en løpende samordning av tiltaksmidler på tvers av fylker. Dette betyr at det på et gitt tidspunkt kan oppstå situasjoner der enkelte fylker ikke kan gi flere tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd, samtidig som det kan være noe midler til dette tiltaket i andre fylker.