Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:692 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Diverse medier har den siste tiden omtalt barnehager med utvidede åpningstider.
Kjenner departementet omfanget av kvelds- og nattåpne barnehager per i dag, og kan departementet gi noen vurderinger av hvilke kostnader det medfører å utvide til kvelds- og nattåpent for en enkelt barnehage (for eksempel i prosent av kostnader ved ordinære åpningstider)?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I norske barnehager varierer åpningstider fra 4 til 18 timer per dag. Tall fra barnehagenes årsmeldingskjemaer for 2009 sier at om lag 88 pst av norske barnehager har en åpningstid mellom 9 og 11 timer pr dag. Under 1 pst har åpningstid utover 11 timer pr dag. Årsmeldingskjemaet gir opplysninger om hvor mange timer per dag, dager i uken og måneder i året barnehagene er åpne, men ikke når på døgnet åpningstiden gjelder.

Jeg vil presisere at åpningstid ikke er det samme som den tiden barna er i barnehagen. Årsmeldingsskjemaet gir svar på den avtalte oppholdstiden til barna, men ikke hvor lenge de faktisk er i barnehagen. Dette vil vi få vite mer om i Barnetilsynsundersøkelsen som SSB nå gjennomfører på oppdrag fra departementet.

Det er rimelig å legge til grunn at barnehager med utvidede åpningstider vil ha behov for økt bemanning og at dette vil medføre økte personalkostnader for barnehagen. Departementet har imidlertid ikke grunnlag for å beregne eventuelle merkostnader for en barnehage ved å ha åpent kvelds- og nattid. Det antas at kostnadene vil kunne variere blant annet ut fra barnehagens størrelse. Barnehageloven sier at det er barnehageeier som fastsetter åpningstidene og at disse skal fremgå av barnehagens vedtekter. Kommunen som lokal barnehagemyndighet godkjenner barnehagen etter barnehageloven, men åpningstiden godkjennes ikke spesifikt.

Barnehagelovens utdanningskrav gjelder ikke for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Med nattid menes tidsrommet mellom kl 21 og 06. Kommunen skal imidlertid godkjenne bemanningsplan og den enkelte ansettelsen. Kravet til styrer gjelder, hvilket innebærer at styrer også er leder for den virksomheten som foregår på nattid.