Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:694 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fremskrittspartiet fremmet 17. mars 2010 et representantforslag Dokument 8:94 S (2009–2010) om å få på plass en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige. Én måned senere i 16. april 2010 sendte statsråden ut en pressemelding om at departementet ville sette ned en gruppe som skal utrede nærmere om det er grunnlag for å etablere en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy.
Hva har skjedd, og når kan man vente en konklusjon?

Begrunnelse

Det er ingen tvil om at streng norsk praksis og regelverk knyttet til godkjenning og registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy skaper problemer for mange bilentusiaster i Norge, fordi det er svært vanskelig å få skilter på slike biler, selv om man objektivt sett oppfyller alle krav. På et skriftlig spørsmål 15:511 (2009–2010) fra Ingebjørg Godskesen om godkjenning av amatørbygde kjøretøy, svarte samferdselsministeren vinteren 2010:

«Med tanke på at en egen ordning for godkjenning av amatørbygde biler vil rette seg mot et svært begrenset antall brukere, vil jeg per i dag ikke prioritere en nærmere utredning av dette».

Samferdselsministeren og regjeringen ønsket altså ingen godkjenningsordning. Etter at statsråden hadde kommet med dette svaret, fremmet forslagsstillerne 17. mars 2010 representantforslaget om å få på plass en godkjenningsordning. Det førte til at regjeringen og samferdselsministeren snudde 180 grader, og sendte 16.april ut en pressemelding med tittelen "Godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy"; spørsmålet skulle utredes nærmere i samarbeid med bl.a. Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge. Dette er en prisverdig helomvending, og det er viktig at saken ikke renner ut i sanden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet ga i brev av 22. juni 2010 Statens vegvesen i oppdrag om å påbegynne arbeidet med å utarbeide en ordning for godkjenning av amatørbygde kjøretøy etter svensk modell.

Statens vegvesen har orientert departementet om at utredningen vil være tidkrevende, da det er flere viktige aspekter som må ivaretas.

Når en slik godkjenningsordning skal etableres er det nødvendig å ta i betraktning de overordnede hensyn som Statens vegvesen skal ivareta, som miljø og trafikksikkerhet. En godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy må videre ses i lys av hvilke tekniske krav som stilles for kjøretøy generelt, når det gjelder ombygging/oppbygging samt eventuelle avvik fra kjøretøytekniske krav.

Det er også nødvendig å vurdere om en slik ordning kan innføres uten at den vil være i strid med EØS-avtalen. En utarbeidelse av godkjenningsordningen etter svensk modell er komplisert, da den svenske ordningen er historisk basert. EU har vedtatt at nasjonale godkjenningsordninger som eksisterte før ikrafttredelse av godkjenningsdirektiv 2007/46/EF kan videreføres. En ordning med amatørbygde kjøretøy i Norge vil følgelig ikke komme inn under et slikt ”unntak”. Det er derfor en vesentlig forskjell mellom å kunne videreføre en eksisterende, historisk basert ordning i Sverige og å innføre en ny tilsvarende ordning i Norge.

Utredningsarbeidet er dermed satt i gang, og det vil på bakgrunn av kompliserte problemstillinger måtte avsettes noe tid til å framskaffe et forsvarlig grunnlag for å kunne vurdere og etablere en eventuell nasjonal godkjennelsesordning for amatørbygde kjøretøy.