Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:697 (2010-2011)
Innlevert: 17.01.2011
Sendt: 18.01.2011
Besvart: 25.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I løpet av 2011 vil fem servicehunder bli 11 år, en alder som er tvungen pensjonsalder, og ytterligere fem hunder vil bli 10 år – hvilket er forventet pensjonsalder.
Vil statsråden sørge for at 3 mill. kroner som ikke ble benyttet til forsøksprosjektet i 2010 benyttes til å finansiere erstatningshunder, og vil det bli bevilget ytterligere midler i revidert nasjonalbudsjett slik at ingen av dagens brukere risikerer å stå uten servicehund?

Begrunnelse

Servicehunder vil kunne lette hverdagen og gi økt selvstendighet for mange bevegelseshemmede, og dermed være et godt tiltak for økt livskvalitet. Mange har allerede stor nytte av slike hunder, og det er derfor svært viktig at et langsiktig løp legges for å trygge utdannelse og oppfølging av servicehundene, og at brukerne sikres nye hunder når deres servicehund når «pensjonsalder». Politikere fra alle partiene har lovet at brukerne skal sikres nye hunder ved behov, og representanter fra alle partiene har også uttalt seg positivt til at ordningen bør bli permanent. I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 fremgikk det at forsøksordningen heller ikke i 2010 var igangsatt som planlagt. Det er uheldig at forsøket stadig utsettes, men det betyr ikke at det ikke finnes erfaringsgrunnlag når det gjelder bruk av servicehund som hjelpemiddel. Erfaringer kan innhentes både fra brukere her hjemme, men også fra andre land. Komiteen er gjort kjent med at 11 brukere vil få behov for å skifte hund i løpet av 2010. Det skapte stor usikkerhet om hvordan nye erstatningshunder skulle finansieres da det ikke var satt av en egen post til dette i årets budsjett på tross av løfter både fra posisjon og opposisjon. I budsjettforslagene fra opposisjonspartiene ble det lagt inn 4 mill. til erstatningshunder, men alle partiene sluttet seg til merknaden hvor det fremgikk at penger som ikke var benyttet til prosjektet i 2010 kunne benyttes til erstatningshunder. Det er viktig at komiteens merknad følges opp da i dag er brukere som har hunder som må skiftes ut. Det er nå stor usikkerhet blant brukerne som trenger ny hund, og det er derfor viktig at statsråden nå klargjør på hvilken måte komitemerknaden under kap.634 post 21 vil bli fulgt opp.
Sitat:

"Komiteen har også merket seg at det er ubrukte budsjettmidler i 2010 på dette kapitlet. komiteen går inn for at disse ubrukte midlene overføres til 2011 og viser til at bevilgningen også kan benyttes dersom det oppstår behov for erstatningshund til brukere."

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Før jeg går inn på spørsmålet om å avsette ubrukte midler i 2010 til dekning av utgifter til erstatningshunder, vil jeg først redegjøre litt om bakgrunnen for saken.

Ved hjelp av EXTRA-midler fra Norsk Tipping finansierte stiftelsen Helse og rehabilitering fra 2001 til 2006 to servicehundprosjekter (totalt 8 mill. kroner) i regi av Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund. Utover å stille midler til disposisjon for evaluering i etterkant, hadde offentlige myndigheter så langt jeg kjenner til, ikke noen direkte rolle i gjennomføringen av disse prosjektene. Etter det jeg har fått opplyst, ble det i denne prosjektperioden tildelt 29 hunder. Hunder fra disse prosjektene når nå etter hvert forventet pensjonsalder for en servicehund, noe som har aktualisert spørsmålet om å videreføre disse avsluttede prosjektene, ved at disse hundeeierne skal tilbys erstatningshunder.

I forbindelse i med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011, jf. Innst. 15 S (2010–2011) gikk komiteen inn for at ubrukte midler fra det pågående servicehundprosjektet i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet skulle kunne overføres fra 2010 til 2011 og benyttes dersom det oppstår behov for erstatningshund til brukere. Bevilgningen på kapittel 634 post 21 går til å finansiere flere tiltak, herunder forsøket med servicehunder og har stikkordet 'kan overføres' knyttet til seg. Det innebærer at ubrukte midler til et tiltak som finansieres på denne posten kan overføres til to påfølgende budsjettår. Overføringer fra ett budsjettår til året etter meddeles Stortinget i Meld. St. 3.

Departementet har merket seg komiteens merknad i Innst. 15 S (2010 – 2011) og vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte når det gjelder å disponere ubrukte midler i bevilgningen for 2010 til å dekke behov for erstatningshund til aktuelle brukere.