Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:710 (2010-2011)
Innlevert: 18.01.2011
Sendt: 19.01.2011
Besvart: 24.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan statsråden forsikre stortinget om at alle landets helseforetak har fått barneansvarlige på plass i de enkelte helseforetak, og hva er ansvarlig organ for å føre kontroll med helseforetakenes arbeid i forhold til barneansvarlige, og innunder dette ansvarlig for å ha oversikt over landets barneansvarlige?

Begrunnelse

Helsepersonelloven ble endret med virkning fra 01.januar 2010. En av de viktigste endringene var innføring av barneansvarlig på alle landets helseforetak. Et år er gått og det er nå på tide og stille spørsmål om statsrådens/departementets oppfølging av denne loven. Organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) sendte 19.02.2010 et brev til alle regionale helseforetak, med kopi til helsetilsynet og helsedepartementet. Organisasjonen ba om å få oversikt fra de regionale helseforetakene på foretakenes barneansvarlige. Kun Helse-Sørøst og Helse-Vest svarte organisasjonen på deres henvendelse og begge foretak ber organisasjonen selv ta kontakt med de enkelte foretak for å få oversikt på dette. Tidligere har jeg fått informasjon om at det har vært barneansvarlig i Helse-Sørøst siden 2009. Ny informasjon tyder på at dette først har vært på plass fra 2011. Jeg reagerer sterkt på at det ikke fins entydig svar på disse spørsmålene og at det ikke finnes en samlet oversikt. Det kan synes som man er tilfreds med at loven er på plass, og dermed ikke følger den opp på en fullgod måte. Det er vanskelig for ikke å si umulig å ha kontroll over situasjonen og utviklingen innenfor helseforetakene dersom man ikke etablerer en nasjonal oversikt over barneansvarlige. Denne gangen håper jeg virkelig at statsråden vil sikre tilbudet til barn og unge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke og skadde foreldre er utsatte og sårbare grupper. Tiltak for barn som pårørende er et prioritert område for regjeringen. Fra 2007 omfattet satsningen barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre, og ble fra 2009 utvidet til å omfatte også barn med alvorlige syke og skadde foreldre. Et enstemmig Storting vedtok forslagene i Ot. prp. 84 (2008-2009) som ga barn som pårørende en styrket rettsstilling i helsetjenesten.

Lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2010, innebærer at helsepersonell får plikt til å bidra med informasjon og nødvendig oppfølgning, og at spesialisthelsetjenesten i nødvendig utstrekning skal utnevne barneansvarlige med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av barna når foreldre er innlagt på sykehus med alvorlig sykdom.

Helsedirektoratet har i 2010 utgitt rundskriv med utfyllende kommentarer til lovbestemmelsene, og som gir nærmere beskrivelse av barneansvarliges arbeidsoppgaver. Helsedirektoratet har også utgitt en egen brosjyre for barn ”Når mor/far er syk”.

Helse- og omsorgsdepartementet opprettet i 2007 et kompetansenettverk for barn som pårørende ved Sørlandet sykehus HF, BarnsBeste. Kompetansenettverket har utarbeidet en opplæringspakke for barneansvarlige i helseforetakene. Et pilotprosjekt danner grunnlaget for et elektronisk opplæringsprogram som skal lanseres 17. februar. Opplæringen er gratis og gjøres tilgjengelig for alt helsepersonell i landet. I sammenheng med e-læringen vil det også være nettsider med informasjon om hvordan oppgaven som barneansvarlig kan ivaretas ved de enkelte sykehusene. Målgruppen for e-læringen og nettressursene er barneansvarlige og annet personell som jobber med barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten. Målet er at fagfolk enkelt skal finne de ressursene de trenger for å ivareta barn i tråd med lovbestemmelsene.

I oppdragsdokumentene 2009 fikk de regionale helseforetak 1 mill. kroner hver for å forberede innføring av lovendringene. I oppdragsdokumentene for 2010 understreket jeg at barn som pårørende skal sikres god oppfølging når foreldrene er innlagt i sykehus. I oppdragsdokumentene for 2010 har jeg også pålagt de regionale helseforetakene å rapportere i årlig melding om antall helseinstitusjoner (somatiske sykehus, institusjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglige spesialisert behandling) som har barneansvarlig personell. Frist for innsendelse av styrenes årlige meldinger er 1. mars 2011.

Meldingene vil gi en samlet oversikt over antall barneansvarlige i helseinstitusjonene, noe som vil være med på å sikre god oppfølging av sårbare barn.