Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:740 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Under karriere dagene på BI sist høst uttalte næringsminister Trond Giske et mål om minst like mange norske studenter i Kina som i Australia. Dette vil nærmere tallfestet si opp mot 3000 norske studenter, noe som forteller at Norge har en svært lang vei å gå for å nå opp til en slik målsetting.
Hva akter statsråden å foreta seg for raskest mulig å kunne stimulere norske studenter til å velge studieopphold i Kina?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Utviklingen i Kina, landets endrede rolle i verdenssamfunnet, og den østasiatiske

regionens økende betydning, økonomisk og geopolitisk, gjør Kina til et viktig samarbeidsland innenfor mange områder, også forskning og høyere utdanning. Derfor har vi inngått en forsknings- og teknologiavtale og en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) om høyere utdanningssamarbeid med Kina.

Min hovedprioritering innenfor høyere utdanningssamarbeidet er institusjonsbaserte samarbeidsrelasjoner, der et faglig samarbeid ligger i bunnen for bl.a. student- og forskermobilitet. Dette innebærer at Kunnskapsdepartementet i første rekke arbeider for å stimulere norske universiteter og høyskoler til å etablere og å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner og å øke antallet delstudenter i Kina. Min oppfatning er at det er stor interesse blant norske institusjoner til å samarbeide med institusjoner i Kina. Flere av våre høyere utdanningsinstitusjoner har hatt delegasjoner til Kina for å etablere og/eller forsterke slikt samarbeid.

I 2010 ble det opprettet en vitenskapsrådsstilling ved den norske ambassaden i Beijing. Formålet med denne stillingen er først og fremst å ha en stedlig representant som kan bidra til å styrke forskningssamarbeidet med Kina, men vitenskapsråden skal også bidra til å styrke samarbeidet innenfor høyere utdanning mellom de to landene.

Kunnskapsdepartementet har dessuten bidratt til opprettelsen av en møteplass, China Meeting Place, for norske universiteter og høyskoler som samarbeider, eller som ønsker å samarbeide, med kinesiske institusjoner. Formålet med møteplassen er erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring. Det er også etablert et alumninettverk, NorAlumni China. Formålet er å beholde kontakten med kinesiske studenter som har studert i Norge og norske studenter som har studert i Kina.

Videre har Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) fått i oppgave å iverksette og gjennomføre tiltak for å styrke norske universiteter og høyskolers samarbeid med institusjoner i Kina. Det ble satt av 800 000 kroner til dette i 2010.

Statssekretær Kyrre Lekve og jeg besøkte begge Kina i 2010 og møtte blant annet norske studenter i Shanghai og Nanjing. Inntrykket fra samtalene med studentene er at de viktigste utfordringene med å velge Kina som studieland, både for delstudenter og gradsstudenter, er informasjon/tilrettelegging og språk. For delstudentene har de norske institusjonene et ansvar for å tilrettelegge studentenes studieopphold i Kina, både praktisk og faglig, når de reiser ut gjennom et institusjonssamarbeid. Når det gjelder gradsstudentene, har ANSA et viktig ansvar for informasjon og tilrettelegging, gjennom tilskuddet organisasjonen mottar for informasjonstiltak og tilrettelegging for studier i utlandet.

Når det gjelder språk, er det et fåtall norske studenter som behersker kinesisk. Dette er nok det viktigste hinderet for å få et høyt antall norske studenter i Kina. Foreløpig er det begrenset med engelskspråklige tilbud ved kinesiske institusjoner. Studenter kan i dag få støtte gjennom Lånekassen til ett semester med språkutdanning i landet utdanningen skal tas, forutsatt at det er utenfor Norden og ikke i et engelskspråklig land.

Kunnskapsdepartementet vurderer ytterligere tiltak for å bygge ned språkbarrieren med tanke på å øke antallet studenter i land der språkbarrieren vurderes som høy.

Jeg vil sammen med SIU i løpet av kort tid ta initiativ til et møte med noen utvalgte norske universiteter og høyskoler, for å drøfte hvordan vi kan styrke samarbeidet og øke antallet norske delstudenter i Kina. På dette møtet bør en diskutere muligheten for et forsterket og utvidet samarbeid for institusjoner som allerede har slikt samarbeid og hva som skal til for at andre høyere utdanningsinstitusjoner etablerer et slikt samarbeid.

Som statsråd Giske er også jeg opptatt av at vi får utdannet mange norske kandidater med kunnskap om og erfaring fra Kina, inkludert kinesisk språk, siden alt tyder på at Kina vil bli en vesentlig samarbeidspartner for Norge og norsk næringsliv. I arbeidet med å øke antall studenter i Kina vil jeg også trekke med meg Nærings- og handelsdepartementets kompetanse.