Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:718 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I forbindelse med mitt spørsmål fra 5.1.11 som omhandlet myndige "barn" som bruker NAV til å få bidrag fra foreldre til tross for tilbud om å bo hjemme, har statsråden svart følgende: "Jeg vil derfor ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og praksis for på den bakgrunn vurdere om det bør gjøres endringer i dette."
Jeg vil med dette be statsråden opplyse om hvilke spørsmål som skal vurderes, når vurderingen skal finne sted, og når mener statsråden at vurderingen er fullført og kan legges frem?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg tar sikte på å igangsette en gjennomgang av ordningen med bidrag etter fylte 18 år, jf. lov 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) § 68 andre ledd, innen kort tid. Jeg legger til grunn at gjennomgangen vil bli foretatt på et bredt grunnlag, dvs. at ordningen som helhet vil være gjenstand for vurdering, ikke bare enkeltsider ved den.

I den grad gjennomgangen viser behov for endringer i lov, forskrifter eller praksis, vil de vanlige prosedyrer for regelendringer måtte følges. Det innebærer at eventuelle forslag til endringer må sendes på alminnelig høring før endringer i regelverket kan vedtas. Det er vanskelig å gi en tidsangivelse for det videre arbeidet, men erfaringsmessig må det nok forventes at en prosess som skissert tar noe tid.