Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:726 (2010-2011)
Innlevert: 20.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i oppslag i Bergens Tidende den 20. januar kan jeg igjen konstantere at ventetiden fortsatt er lang ved søknad om bil til funksjonshemmede, samt at de opplever forskjellsbehandling og strengt regelverk.
Vil statsråden igjen se på dette og gjøre noe med kriteriene og ventetiden når det gjelder søknader om spesialbil for denne gruppen?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 20. januar i år kan en lese om en slagrammet mann som har fått avslag på bilstøtte. Det viser seg at en av to som søker om bilstøtte i Hordaland og Sogn og Fjordane dessverre får avslag. Når man vet at mange av disse er svært avhengig av bil ikke bare i forhold til sin sykdom, men også i forhold til bosted og det å kunne delta i samfunnet på en god måte er dette avgjørende. Som en vet er det ofte langt til nærmeste tettsted og liten mulighet for tilgjengelig annen transport for disse. I dette spesielle tilfellet er det bil som kan frakte hans elektriske rullestol.
Han har fått avslag på dette etter en ventetid på over ett år. Det oppleves også lite informasjon og støtte i forhold til søknadsprosessen i møte med lokalt Nav-kontor. Veldig ofte så er det gjerne det samme som går igjen i forhold til denne gruppen. Det er lange ventetider, lite fleksibilitet og få individuelle hensyn og forskjellsbehandling. Dette bør en nå etter hvert se skikkelig på, slik at en slipper slike saker som Bergens Tidende skriver om. For det virker som om slik systemet er i dag arbeider det for at en med funksjonshemming skal bli møtt med en stengt port til et verdig liv, istedenfor en åpen port som gjør at livskvaliteten for både den det gjelder og pårørende skal være verdig. Jeg håper at det er det statsråden ønsker også.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Før jeg går inn på spørsmålet om forskjellsbehandling og lang ventetid for søknad om trygdebil, vil jeg redegjøre for hvordan regelverket er å forstå.

Kriteriene for å få stønad til bil i gruppe 2 (spesialtilpasset bil) reguleres av forskrift om stønad til motorkjøretøy og annet transportmiddel § 2, 4. ledd. Av denne bestemmelsen følger det at det gis stønad til gruppe 2-bil til medlemmer som ikke er i stand til å komme seg inn og ut av bilen på egen hånd, uten å bruke heis eller rampe. Spørsmålet om egen gangfunksjon er således avgjørende ved vurderingen av om det kan tildeles gruppe 2-bil. Arbeids- og velferdsetatens praktisering av regelverket er her i samsvar med rettspraksis i Trygderetten, senest stadfestet av dom i Høyesterett 15. september 2010. En eventuell endring på dette området vil være en budsjettsak, og må dermed vurderes opp mot andre relevante tiltak for funksjonshemmede.

Stortingsrepresentant Reiertsen viser videre til forskjellsbehandling og lang saksbehandlingstid. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at kriteriene for stønad til bil i gruppe 2 har blitt presisert overfor de berørte ledd i Arbeids- og velferdsetaten, både i forkant og i etterkant av dommen i Høyesterett. Dette har sammenheng med at man erfarte at det var noe ulik praksis på landsbasis for praktiseringen av grensedragningen. Dette kan være årsaken til at noen brukere nå opplever at Arbeids- og velferdsetaten har blitt strengere. I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet viser statistikken for 2010 en avslagsprosent på 62,5 prosent for gruppe 1 saker, og litt over 27 prosent for biler i gruppe 2. Tallene gjelder nye saker. Avslagsprosentene er om lag i tråd med hva de har vært de senere år. Den høye avslagsprosenten for gruppe 1 biler skyldes et betydelig antall søknader om stønad til bil som ikke fyller vilkårene.

Økt saksbehandlingstid i 2010 henger også sammen med omorganiseringen av bilkontorene. De fylkesvise bilkontorene er erstattet med fem regionale bilsentra. Dette har vært en omfattende omstillingsprosess som bl.a. medfører utskiftning av en stor del av personalet som arbeider med vedtak i bilsaker. Det har derfor tatt noe tid å bygge opp ny kompetanse på området, noe som har bidratt til økt saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten. Det har i tillegg vært en økning i antall saker til behandling, spesielt på biler i gruppe 2. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at produksjonen er i ferd med å ta seg opp og at det ikke lenger er en vekst i antall saker til behandling. Saksbehandlingstiden i gjennomsnitt ved søknad om bil på landsbasis for 2010 var henholdsvis 28 uker for gruppe 1 saker og 32 uker for gruppe 2.

Direktoratet rapporterer at det nå er lagt et godt grunnlag for å oppnå bedre styring og kontroll på området, selv om det forventes å ta noe tid før en har fullt ut tilfredsstillende resultater. For å undersøke om den nye organiseringen har ført til de ønskede effekter på dette området, har direktoratet i 2011 også planlagt en kvalitetsundersøkelse.

Departementet vil i den ordinære styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet følge særskilt opp direktoratets arbeid med å sikre likebehandling og rask men forsvarlig saksbehandling av søknader om stønad til bil innenfor den nye organisasjonsmodellen.