Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:729 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 21.01.2011
Besvart: 26.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er statsråden fornøyd med den måten tildeling av spesialisthjemler skjer på i dag, eller vil hun foreta seg noe for å sikre at også befolkningstette områder får det antall legehjemler det er behov for slik at pasientene kan gis en forsvarlig behandling og at forskjellene mellom ulike institusjoner blir mindre?

Begrunnelse

Østfold ligger på bunn når det gjelder å få tildelt legestillinger innen psykiatrien. Det er omlag 300 prosent forskjell mellom sykehuset Østfold og det sykehuset som er best bemannet i landet. Det er stor arbeidsbelastning innen psykiatrien i Østfold. Noe som også kan være en medvirkende årsak til at det tar tid å få besatt ledige hjemler. Sykehuset har i lengre tid tatt til orde for at det er behov for ytterligere legehjemler innen psykiatri uten å bli hørt av Helse Sør Øst. Legene opplever at de ikke har tid nok til pasientene og mener også at behandlingen er på grensen til det forsvarlige.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 fastslår at Helse- og omsorgsdepartementet hvert år kan fastsette antall nye legestillinger innen hver medisinsk spesialitet som kan opprettes ved statlige helseinstitusjoner og helsetjenester. Antall nye stillinger angis som en samlet ramme for hver enkelt helseregion, og de regionale helseforetakene fordeler stillingene videre i sin region. Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) er forskriftsfestet som et rådgivende organ for departementet og Helsedirektoratet, jf. forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell. NR gir hvert år råd om antall nye stillinger totalt som det er behov for, fordeling til hvert av de regionale helseforetakene og eventuelle spesialistområder som må styrkes.

Departementet fordeler nye stillingshjemler til de regionale helseforetakene gjennom det årlige Oppdragsdokumentet. God lokal, regional og nasjonal fordeling av leger og mellom spesialiteter skal legges til grunn for fordelingen til helseforetakene. I mitt Oppdragsdokument for 2010 sier jeg at det ved fordeling av nye legestillinger skal tas hensyn til nødvendig behandlingskapasitet, rekruttering til utsatte spesialiteter og en optimalisering av spesialistutdanningskapasiteten. I Oppdragsdokumentet for 2011 har jeg i tillegg slått fast at stillinger blant annet til psykisk helsevern spesielt skal vurderes ved fordeling av nye legehjemler.

Omstillingsprogrammet i hovedstadsområdet har gjort det spesielt krevende for Helse Sør-Øst RHF å fordele nye legestillinger. Det regionale helseforetaket har derfor holdt tilbake en del nye legehjemler i 2009 og 2010. Helsedirektoratet har i tillegg tildelt Helse Sør-Øst RHF en egen legekvote for tildeling av midlertidige stillingsnummer til å avhjelpe situasjonen. Helse Sør-Øst RHF presenterte sommeren 2010 en rapport fra et internt utredningsprosjekt om legefordeling i regionen. Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av fordeling av leger mellom de ulike helseforetakene. Analysene gir indikasjon på at det har vært en viss skjevfordeling av legestillinger i regionen. Resultatene fra analysearbeidet er et stykke på vei lagt til grunn for den fordeling som nå pågår av nasjonale legekvoter i Helse Sør-Øst RHF.

For øvrig kan jeg opplyse at Helsedirektoratet er i ferd med å ta i bruk en ny legehjemmels-database som skal ha kontinuerlig oversikt over legestillingene i helseforetakene. Databasen skal ligge til grunn for en overordnet styring av legemarkedet og for direktoratets arbeid med statistikk og prognosearbeid på området. For øvrig er krav og forventninger til regionale helseforetak tydelige på at pasienter i ulike deler av landet skal ha forsvarlig behandling, og tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet. Den nye legedatabasen vil i tiden framover være et godt verktøy, slik at fordelingen skjer på et for alle parter betryggende og kunnskapsbasert grunnlag.