Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:736 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Som bruker av Nav, må man melde ifra når den økonomiske situasjonen endrer seg. En bruker har flere ganger forsøkt å få klarhet i når man skal melde ifra om endringer. Ulike saksbehandlere i Nav gir forskjellig svar på tidspunktet for når man skal melde ifra.
Er det riktig at det er den enkelte saksbehandlers skjønn som skal gjelde, eller finnes det et klart regelverk som definerer når man skal melde ifra, og tilfelle hva konkret sier dette?

Begrunnelse

Det er vanskelig å få et klart svar fra Nav om når man skal melde ifra om at man er i ferd med å få endret sin økonomiske situasjon. Enkelte saksbehandlere sier at man skal gi beskjed med en gang man får endring i inntekten. Andre sier at det holder å gjøre det når man nærmer seg 1G. Ulike svar gjør det vanskelig å forholde seg til hva som er riktig og derfor vil det vært fint om statsråden kan gi et klart svar på dette spørsmålet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg oppfatter spørsmålet først og fremst å gjelde uførepensjon siden det i begrunnelsen vises til en grense på 1G.

Folketrygdloven har fastsatt regler om hvor mye man kan tjene ved siden av en uførepensjon. Overskrides denne grensen, tas retten til uførepensjon/uføregrad opp til ny vurdering. Den enkelte bruker har en fastsatt inntektsgrense som sier hvor mye den enkelte kan tjene ved siden av uførepensjonen. Denne grensen framgår i hvert enkelt vedtak.

Etter folketrygdloven § 21-3 plikter den som mottar en ytelse å underrette etaten om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til ytelsen eller for å kunne kontrollere ytelsens størrelse. Brukere plikter å gi beskjed på forhånd dersom de kommer til å overskride inntektsgrensen. Hver bruker er i det enkelte vedtaksbrev orientert om denne plikten. Dersom brukers inntekt endres uten at inntektsgrensen overskrides, trenger man ikke gi beskjed til Arbeids- og velferdsetaten.

For dagpenger og arbeidsavklaringspenger melder brukerne fra på meldekortet om antall timer i lønnet arbeid.

Selv om bruker er orientert om sin informasjonsplikt i vedtaksbrevet, er det selvsagt uheldig dersom brukere mottar motstridende informasjon om tidspunktet for å melde i fra om endringer knyttet til inntektsnivå. Arbeids- og velferdsdirektøren har forsikret meg om at de gjennomfører tiltak for i størst mulig grad å unngå at lignende tilfeller oppstår.

Til orientering er det også på www.nav.no gitt generelle opplysninger om inntektsgrenser og plikten til å melde endringer. I løpet av året vil den enkeltes inntekstgrense bli tilgjengelig via selvbetjeningsløsningen ”Din Pensjon”.