Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:763 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Helse Midt-Norge har nå avsluttet sin anbudsrunde knyttet til kjøp av bildediagnostiske MR-undersøkelser i Møre og Romsdal. I den forbindelse har man besluttet å ikke tildele oppdrag til en av dagens største og viktigste leverandører, Sunnmøre MR-klinikk. I anbudsprosessen legger man vekt på antallet pasienter (besøk) og ikke pris per undersøkelse slik jeg trodde var naturlig ettersom disse utfører oppdrag fra henvisende lege.
Kan statsråden gjøre rede for hvorfor man legger seg på denne praksis?

Begrunnelse

Det er fortsatt ventetider i Møre og Romsdal knyttet til bildediagnostiske MR-undersøkelser, og Helse Midt-Norge har nå avsluttet sin siste anbudskonkurranse og tildeling av oppdrag er gitt. En av de aller største produsentene av denne typen tjenester i Ålesund, Sunnmøre MR-klinikk, har i den forbindelse mistet sin avtale og andre har fått oppdraget. I den forbindelse har det oppstått en diskusjon vedrørende selve prosessen, og ikke minst til selve konkurransegrunnlaget. En har nå lagt seg på en praksis der en ikke lenger skal måle pris ut i fra antallet undersøkelser, men i stedet regne ut ifra antallet pasienter. Dette stiller jeg meg svært undrende til all den tid at det er henvisende lege som definerer hva som skal gjøres og ikke de som utfører MR-undersøkelsen. det er selvfølgelig mulig å gi et anbud ut ifra et antatt gjennomsnitt, men dette åpner for variasjoner i tilbudet alt ettersom hvilke avanserte tilfeller den enkelte har som utgangspunkt. Jeg regner med at det er utarbeidet nasjonale retningslinjer overfor de regionale helseforetak om hvordan denne typen anbud og kriterier skal utarbeides slik at det er ens praksis.
Jeg vil be om at statsråden redegjør for disse i sitt svar og ikke minst begrunner hvorfor man legger seg på denne praksis. Jeg ber også om at det redegjøres for om i hvilken grad en nå i Møre og Romsdal har kapasitet innen de nå inngåtte avtaler til å ta unna nødvendige undersøkelser uten at det oppstår køer i systemet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Midt-Norge RHF har opplyst at de frem til 31.01.11 hadde avtaler om kjøp av tjenester innen billeddiagnostikk med private leverandører i sin region; herunder Sunnmøre MR-klinikk AS. Disse avtalene var tildelt på basis av kriteriene kostnad og kvalitet. ”Pris pr pasient”-kriteriet er blitt brukt fordi det inkluderer både antall undersøkelser pr pasient og innholdet i undersøkelsene (antall PK-koder). Dette er størrelser som varierer fra tilbyder til tilbyder.

Avtalen med Sunnmøre MR-klinikk AS inneholdt en opsjon for forlengelse av avtalen i ytterligere 6 måneder. Avtalen med Sunnmøre MR-klinikk AS ble imidlertid ikke forlenget. Årsaken til dette er etter hva jeg har fått opplyst, at klinikken i avtaleperioden hadde gjentatte overskridelser av det beløp som var avtalefestet som tak på ”pris pr pasient”, slik at Helse Midt-Norge RHF fikk behandlet færre pasienter enn avtalt.

Sunnmøre MR-klinikk AS sitt tilbud ble avvist, fordi de hadde tatt forbehold knyttet til kriteriet ”pris pr pasient” og fordi de ikke oppfylte kravet om ”fast tilstedeværende radiolog”.

Sunnmøre MR-klinikk AS har klaget på tildelingen og har brakt saken inn for retten. Helse Midt-Norge RHF er i kjennelse fra Inntrøndelag Tingrett pålagt å avvente kontraktsignering med den nye leverandøren til saken er endelig avgjort av tingretten eller av Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Det er grunn til å tro at en slik endelig avgjørelse vil kunne foreligge i løpet av de nærmeste 3-4 ukene.

Siden denne saken nå er en rettslig tvist mellom partene, må saken finne sin avgjørelse i det etablerte tvisteløsningssystemet, dvs. rettssystemet eller Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere eller vurdere denne saken utover det jeg så langt har fått opplyst fra Helse Midt-Norge RHF.