Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:761 (2010-2011)
Innlevert: 26.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark rammes hardt av relativt store rovdyrflokker som bl.a. ulv. Disse skaper utrygghet samt bidrar til at næringsgrunnlaget blir sterkt redusert. Mange av disse ulvene er såkalte grensedyr som både er i Sverige og i Norge.
Er statsråden enig med spørreren om at disse må anses som norske og regnes med i det antall ulv vi har i Norge?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er riktig at en del av ulvene i den skandinaviske ulvestammen har tilhold både i Sverige og i Norge. Tellinger utført vinteren 2009-2010 viser 31-37 helnorske ulver og 33-37 ulver med tilhold på tvers av riksgrensen. Imidlertid omhandler det norske bestandsmålet på 3 årlige ynglinger av ulv kun valpekull født i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. I det svenske bestandsmålet på 20 årlige ynglinger inngår ynglinger i grenserevirene i tillegg til helsvenske revir. Det foreligger i dag ingen avtale mellom våre to land når det gjelder fordelingen av ulverevir på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge. Fra vinteren 2001-2002 og frem til i dag har antall grenserevir (familiegrupper og ulvepar) variert mellom 2 og 7, og antall årlige ynglinger i disse grenserevirene har variert fra 1 til 4. Vinteren 2009-2010 ble det påvist totalt 7 grenserevir, og valpekull ble født i 4 av disse revirene våren 2009. Jeg har dialog med svenske myndigheter om fordeling av ulverevir i grenseområdet. Svenske myndigheter viser til at de i oktober 2009 vedtok en ny rovviltpolitikk der blant annet bestandsmålet for ulv ble fryst til dagens nivå frem til 2012. Samtidig skal det i denne perioden gjennomføres en utredning av et fremtidig bestandsmål for ivaretakelse av en levedyktig ulvebestand i Skandinavia, og oppdraget ble gitt av den svenske regjeringen i juni 2010. Svenske myndigheter har så langt vært tydelige på at det ikke er aktuelt å endre bestandsmålet eller foreta noen fordeling av grenserevirene før resultatet av utredningen foreligger i 2012. Inntil vi eventuelt har kommet fram til en avtale med Sverige om en slik fordeling er det min oppfatning at vi fortsatt skal skille mellom ulver med tilhold i Norge og ulver med tilhold på tvers av riksgrensen. Jeg mener det er helt nødvendig med et nært samarbeid med svenske myndigheter dersom vi skal lykkes med å ivareta en levedyktig ulvestamme i Skandinavia.