Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:768 (2010-2011)
Innlevert: 27.01.2011
Sendt: 27.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Driva kunne man for en tid tilbake lese at rovviltnemnda i region seks ønsket økt innsats for å få tatt ut jerv i forbindelse med lisensfellinga. Bakgrunnen er at det kun er tatt ut 3 dyr av en totalkvote på 30, og at man på denne måten ikke lykkes med å redusere bestanden ned til bestandsmålet.
Hvilke tiltak ser statsråden som aktuelle for å bedre uttaksgraden av jerv?

Begrunnelse

http://www.driva.no/nyheter/article301526.ece

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg vise til at jerv i utgangspunktet er en fredet art i Norge, men at det med hjemmel i unntaksbestemmelsene i naturmangfoldloven likevel er mulig å felle jerv for blant annet å forhindre skade på bufe eller tamrein. Det nasjonale bestandsmålet for jerv ble fastsatt av Stortinget under rovviltforliket i 2004, og er på 39 årlige ynglinger. Bestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet.

Det er et mål at rovviltartene skal forvaltes mest mulig likt andre viltarter, og lisensfelling der alminnelige jegere slipper til skal være hovedvirkemiddelet for bestandsregulering av jerv, jf. St.meld. nr. 15 (2003-2004). Det er riktig at effektiviteten i lisensfellingen ikke er så høy som man ønsker. De siste fem årene har man på nasjonalt nivå felt gjennomsnittlig 45 % av kvoten under lisensfellingen. I de områder der lisensfellingen ikke fører til et tilstrekkelig uttak av jerv, vurderer Direktoratet for naturforvaltning etter avsluttet lisensfelling behovet for å fatte vedtak om ekstraordinære uttak, blant annet i form av hiuttak. Våren 2010 ble 22 enkeltindivider og 12 ynglehi tatt ut ekstraordinært etter direktoratets vedtak.

Jeg er oppmerksom på at lisensfelling av jerv er en krevende jaktform. Samtidig er lisensfellingsperioden for jerv av lang varighet sammenlignet med jaktperioder for de fleste andre viltarter i Norge, og det skal etter min oppfatning være mulig å oppnå effektiv bestandsregulering innenfor denne perioden. Det er også slik at man i noen områder har lykkes bedre med uttak gjennom lisensfelling enn i andre områder, noe som tilsier at dette på sikt vil kunne fungere godt også på landsbasis.