Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:772 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 28.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Hvilke retningslinjer ligger til grunn for leie av eiendommer i Forsvaret, hvilke hensyn tas, og hvor ofte blir Forsvarets avdelinger pålagt andre løsninger enn de selv ønsker av Forsvarsdepartementet?

Begrunnelse

Ifølge avisen Nye Troms 23. desember 2010 besluttet Forsvarsdepartementet at Forsvaret skulle reforhandle en leieavtale med en lokal utleier, på tross av at Forsvaret hadde funnet en billigere løsning gjennom bruk av egne lokaler.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg forutsetter at det er Forsvarets leieforhold i Næringshagen i Målselv det refereres til i spørsmålet.

I utgangspunktet ønsker Forsvarsdepartementet at Forsvaret i størst mulig grad søker å utnytte kapasitetene i forsvarssektorens eksisterende bygningsmasse for å redusere sine leie- og driftskostnader. Dette prinsippet blir kun unntaksvis avveket og da av helt spesielle årsaker.

I den aktuelle saken støttet Forsvarsdepartementet etableringen av et sivil-militært samarbeidsprosjekt om høyskoleutdanning i Indre Troms i 1989. Dette var et ledd i oppbyggingen av egenkompetanse for befal og et alternativ til arbeid for befalets ektefeller. Tiltaket er positivt med tanke på samarbeid og integrasjon i lokalmiljøet, og studiesenterets leie av lokaler i Næringshagen i Målselv har positive ringvirkninger for Midt-Troms som region. Den totaløkonomisk gunstigste løsningen for Forsvaret ville isolert sett vært å etablere et sivilt studietilbud i eid bygningsmasse inne på flystasjonen. Forsvarsdepartementet har imidlertid, ut fra bredere hensyn i denne konkrete saken, gitt Forsvaret i oppdrag å reforhandle en ny avtale om leie av lokaler i Næringshagen i Målselv for en periode på tre år, tilpasset studiesenterets reduserte behov. I samråd med Målselv kommune, Universitetet i Tromsø og lokalt næringsliv er Forsvarsstaben gitt i oppdrag å utrede det eventuelle behovet for leie i Næringshagen ut over de nevnte tre år.