Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:777 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Skattedirektoratet må nullstille ID-godkjennelsen av 1,1 millioner midlertidige personnumre og det er avslørt omfattende misbruk av falsk ID i Norge. Vi vet også at flere tusen norske pass blir borte hvert år i tillegg. Alt dette viser at det er mange personer som oppholder seg i Norge som lever med falsk ID og at myndighetene ikke har noen kunnskap om hvor mange dette kan være.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske ID-systemer blir så sikre at det vil være umulig å oppholde seg i Norge med falsk ID?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg deler representanten Kielland Asmyhr sin bekymring for hva misbruk av falske identifikasjonsdokumenter kan skape av problemer. Derfor har vi tatt tak i denne utfordringen og igangsatt flere tiltak.

Politiets generelle utlendingskontroll er svært viktig for å ha oversikt over utlendinger i landet uten lovlig opphold. Disse personene avdekkes både i politiets ordinære operative virksomhet og i etterretningsbaserte aksjoner. I mange tilfeller arbeider politiet sammen med andre etater, som Utlendingsdirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Brannvesenet. Jeg viser i den forbindelse til at politiet i 2010 ble styrket med 150 mill. kroner for å styrke arbeidet med territorialkontroll og grensenære kontroller, hvor bl.a. Østfold politidistrikt fikk tilført 30 nye stillinger.

Regjeringen har høsten 2010 etablert Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID). NID skal bistå og samarbeide med politiet og utlendingsforvaltningen i arbeidet med å avdekke bruk av falsk identitet, falske dokumenter og verifisering av dokumenter. Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter skal være et ekspertorgan innen identitetsspørsmål og dokumentasjonsvurdering og slik sett bidra til å høyne nivået, kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen for å fastsette identitet. Gjennom denne etableringen har man også styrket mulighetene til å se sammenhengen mellom bruk av falsk identitet og falske dokumenter og den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen knyttet til id-tyveri, dokumentforfalskning, menneskesmugling mv.

Når det gjelder pass er det riktig som stortingsrepresentant Kielland Asmyhr skriver at det årlig meldes om tap av et stort antall norske pass. Det har vært en gradvis økning i antall tapte pass, hvor i overkant av 21 000 pass ble meldt tapt i 2005 og i overkant 27 000 pass i 2010. Med innføring av biometriske kjennetegn i pass og reisedokumenter, er faren for misbruk av pass blitt betydelig redusert. Fra og med 1. oktober 2005 blir alle norske pass utstedt med biometrisk ansiktsfoto lagret elektronisk i passet. Fra 6. april 2010 inneholder passet også biometriske fingeravtrykk. Når vi nå setter i gang utrulling av lesere for elektroniske pass på grenseovergangsstedene, vil mulighetene for misbruk bli redusert. Imidlertid er det stadig en fare for at pass blir benyttet av look-alikes, dvs. andre enn innehaveren, som kan misbruke passet som identifikasjonsmiddel i bank og lignende og på den måten tilegne seg rettigheter ulovlig eller begå kriminalitet.

Det er også behov for å se nærmere på om det er svakheter ved regelverk og praksis knyttet til ordningen med tildeling av D-nummer. D-nummer tildeles personer som skal være i Norge under seks måneder og som ikke har fødselsnummer. Finansdepartementet har derfor nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal redegjøre for dagens D-nummerordning, identifisere fortsatte svakheter og foreslå tiltak som kan bedre ordningen. Arbeidsgruppen består av representanter fra Finansdepartementet, Justis- og politidepartementet, Arbeidsdepartementet, Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Skattedirektoratet har også iverksatt praktiske tiltak for å hindre utstedelse av D-nummer på grunnlag av falske legitimasjonspapirer. Fra 17. januar 2011 er det innført nye rutiner for identitetskontroll ved tildeling av D-nummer og ved utstedelse av skattekort til personer med D-nummer. Som representanten viser til er alle aktive D-nummer, ca 1,1 millioner pr. januar 2011, merket slik at det ikke kan legges til grunn at det er utført legitimasjonskontroll. Det er også bestemt at det skal foretas identitetskontroll ved personlig oppmøte på skattekontoret når personer som har merkede D-nummer, søker om skattekort. Selv om vedkommende har hatt norsk skattekort tidligere, vil nytt skattekort ikke lenger bli tilsendt automatisk.