Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:789 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 08.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvor mange flere sysselsatte og årsverk er det blitt i Norge de siste 10 årene (2000 - 2010) fordelt på offentlig og privat sektor, og hvordan fordeler denne veksten seg over disse årene?

Begrunnelse

Jeg ønsker en oversikt over hvilke bransjer og hvor i landet veksten i privat og offentlig sysselsetting har funnet sted. Samtidig ber jeg om en oversikt over utviklingen for norsk eksport, korrigert for olje, gass og fisk i samme periode, angitt år for år. Ber også om en oversikt over veksten i antall mennesker i arbeidsfør alder i samme periode, angitt år for år samt en oversikt over veksten i antall mennesker i arbeidsfør alder som har sin hovedinntekt fra offentlige trygdeytelser, også dette angitt år for år.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Vedlagt følger fem tabeller med opplysninger om de temaene du tar opp i dine spørsmål, så langt en har hatt tilgjengelig informasjon.

Tabell 1 viser tall for sysselsatte personer og normalårsverk for det ønskede tidsrommet, fordelt etter privat og offentlig sektor. Privat sektor framkommer som differansen mellom samlet sysselsetting og offentlig forvaltning. Tall for sysselsatte personer fordelt på næring er vist i tabell 2. Tabell 3 viser tall for fylkesfordelt sysselsetting etter sektor. Tallene er hentet fra fylkesfordelt nasjonalregnskap som foreligger tom. 2007.

Tabell 4 viser tall for personer i yrkesaktiv alder som er utenfor arbeidsstyrken i alt og fordelt etter hovedsakelig virksomhet slik de framkommer i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). I AKU er yrkesaktiv alder definert som 15-74 år. Gruppen pensjonister dekker både alders- og uførepensjonister og er den relevante gruppen i AKU for å vurdere antallet som har sin hovedinntekt fra offentlige trygdeytelser. Indirekte framkommer det også informasjon om sykefravær utover en uke i AKU. Personer med sykefravær defineres som sysselsatte og inngår derfor ikke i noen av gruppene som vist i tabell 4. Figur 3.11A i Nasjonalbudsjettet 2011 viser utviklingen i andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder på ulike trygdeordninger ifølge statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Disse tallene dekker alle trygdemottakere og gir ikke informasjon om i hvilken grad ytelsene utgjør vedkommendes hovedinntekt eller om de er eneste trygdeytelse som mottas.

Tall for norsk eksport, justert for olje, gass og fisk, er vist i tabell 5.

Vedlegg til svar:

For tabellene 1-5, se lenkene:

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/okonomiavdelingen/tabell1_5.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/okonomiavdelingen/tabell2a.pdf