Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:795 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 07.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Med bakgrunn i de pågående WTO-forhandlingene er det uklart hvilket landbruk regjeringen ser for seg i fremtiden. Utenriksministeren har på den ene side uttalt at det er uklart hvordan WTO-prosessen vil håndteres i landbruksmeldingen, en melding som skal legge rammebetingelser for næringen i et langt perspektiv, samtidig som utenriksministeren sier at regjeringen er klare for store strukturendringer.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete store strukturendringer regjeringen er klare for?

Begrunnelse

Undertegnede stilte 14. januar 2011 d.å. spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre om WTO-forhandlingenes betydning for ulike deler av norsk næringsliv, og norsk landbruk særskilt, og om hvordan regjeringen vil håndtere og omtale WTO-prosessen i den kommende landbruksmeldingen.
I svar til Stortinget av 20. januar fra utenriksministeren fremgår det blant annet:

"Dette betyr at for landbruk er det fortsatt utkastet til avtale fra desember 2008, som er utgangspunktet for forhandlingene." (...) "Når det gjelder spørsmålet om hvordan regjeringen vil håndtere og omtale WTO-prosessen i landbruksmeldingen, er det for tidlig å gi endelig svar på dette nå. Meldingen vil først foreligge senere i vårsesjonen, og vil da redegjøre for forhandlingene slik de fremstår på det tidspunktet den legges frem." (...) "Våre prioriteringer ligger fast, og det er en klar norsk målsetting å komme frem til en avtale som gir oss handlingsrom til å opprettholde et levedyktig landbruk over hele landet."

Til Aftenposten uttaler utenriksministeren 31. januar d.å. blant annet at:

"Vi åpner i utgangspunktet for å kutte våre tollsatser og internstøtten, samt oppgi våre eksportsubsidier. Vi er altså klare for store strukturendringer på alle disse tre områdene."

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg forstår representant Flåtten slik at han ønsker en redegjørelse for hvordan Regjeringen vil innrette norsk landbrukspolitikk i lys av de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dette vil, som representant Flåtten viser til, bli omtalt i den varslede landbruks- og matmeldingen.

Ettersom forhandlingene i WTO ikke er avsluttet er det ikke mulig å forutsi nøyaktig hva sluttresultatet vil bli. Men forhandlingene på landbruksområdet baserer seg på et avtaleutkast fra desember 2008, som medfører at vi må være forberedt på betydelige reduksjoner i tollsatser og handelsvridende støtte til landbruket, samt avvikling av eksportsubsidiene.

Etter planen skal ny landbruks- og matmelding legges fram i juni 2011. Vi kan ikke nå være sikre på hvordan status vil være for WTO-forhandlingene på det tidspunktet. Det er derfor ikke mulig å forskuttere innholdet i meldingen, heller ikke på dette punkt. Jeg kan imidlertid forsikre om at Regjeringen vil gjøre sitt beste for at meldingen vil være oppdatert i forhold til utviklingen i WTO-forhandlingene på det tidspunktet den blir lagt fram, og at meldingen skal gi et godt grunnlag for en drøfting av landbrukspolitikken i Stortinget.