Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:797 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 08.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Arbeidet med å sluttføre Doha-runden og få på plass en nye WTO-avtalen har skutt ny fart. Posisjonene for norsk landbruk- og matindustri kan bli enda mer krevende enn dagens foreliggende tekster.
Hvordan vil landbruks- og matministeren arbeide for å ivareta interessene til norsk matindustri og landbruk best mulig, og ser landbruks- og matministeren utfordringer ved å legge fram en ny landbruks- og matmelding før sommeren dersom det synes klart at det blir en WTO-avtale i løpet av året?

Begrunnelse

Generalsekretær i WTO, Pacal Lamy, uttalte 30. november at tiden nå var kommet for å intensivere arbeidet med å få på plass en ny WTO-avtale. ”Den endelige nedtelling starter nå” var hans formulering, og planene for opptrapping i arbeidet ble presentert.
De tekstene som forelå da forhandlingene mer eller mindre stoppet opp i 2008, innebar vesentlig endringer for de ”verkøyene” vi benytter for å utforme landbrukspolitikken. Tollkutt, importkvoter, reduserte muligheter til å velge krone eller prosenttoll, begrensninger i totalt støttenivå til landbruket og avvikling av eksportstøtten er noen eksempler. Muligheten til å benytte såkalte ”Sensitive produkter” vil være viktig.
Erfaringer fra tidligere når forhandlingene starter på ny etter et ”midlertidige stopp”, er at forhandlingene og de nye tekstene ”skrur skruen ytterligere en omdreining” i negativ favør for matindustrien og landbruket. Det er interessant for Stortinget å vite hvor mye manøvreringsrom landbruks- og matministeren opplever han har i de videre forhandlingene og hvilke strategier det arbeides etter for å sikre norsk landbruks- og matindustri gode arbeidsvilkår i framtiden.
Landbruks- og matministeren har varslet en ny landbruks- og matmelding før sommeren. Det er signalisert at det skal tas hensyn til arbeidet med en WTO-avtale i meldingen. Konkret hva det innebærer er ikke klart, men jeg antar at det kan ha form av en status av forhandlingssituasjonen og en vurdering av hvordan dette eventuelt vil påvirke norsk landbrukspolitikk.
Prosessene i WTO er imidlertid svært parallelle. Leder av landbruksforhandlingene i WTO, David Walker, antyder at modalitetene for landbruk bør være klare i løpet av mars. Pacal Lamy signaliserer et ministermøte i juni/juli og et nærmere årsskifte.
Dersom WTOs arbeidsplan følges – og det er flere grunner til at den grovt sett skal det - vil dette har store påvirkningen på utformingen av landbrukspolitikken.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som representanten Eide Andersen viser til, har arbeidet med å få på plass en ny WTO-avtale skutt ny fart. Fra norsk side er vi forberedt på at det vil bli gjort store anstrengelser for å få til et gjennombrudd i 2011. Det er likevel fortsatt uklart om det vil være tilstrekkelig bevegelse i forhandlingene til å få til et slikt gjennombrudd.

Det er også riktig at enkelte land tar til orde for et generelt økt ambisjonsnivå i forhandlingene på flere områder. Fra norsk side har vi ikke tatt til orde for dette. Vårt syn er at forhandlingene bør avsluttes basert på forhandlingstekstene fra desember 2008.

Vi vil holde fast ved våre forhandlingsposisjoner, og for regjeringen er den viktigste prioriteringen i avslutningen av forhandlingene våre interesser på landbruksområdet. Av hensyn til norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri må vi arbeide for å unngå, som representanten Eide Andersen uttrykker det, at nye tekster på landbruksområdet ”skrur skruen ytterligere en omdreining”.

Forhandlingsteksten fra desember 2008 tar på ulike måter hensyn til de spesielle utfordringene norsk landbruk står overfor. Teksten avklarer likevel ikke alle spørsmål. Det er derfor behov for avklaringer både på teknisk plan og politisk plan før en avtale er klar.

Vi har fulgt en strategi der vi har vært tydelige og åpne på hva vi trenger samtidig som vi har vært konstruktive diskusjonspartnere. Vi har også prioritert hvilke spørsmål som er viktigst på landbruksområdet for å sikre norske interesser. Særlig er det viktig å få gode løsninger på tollvernet for landbruksvarer.

Etter planen skal ny landbruks- og matmelding legges fram i juni 2011. Etter alt å dømme er det på det tidspunktet fortsatt usikkert om det vil bli et gjennombrudd i WTO-forhandlingene i 2011. Vi legger opp til at meldingen skal gi et godt grunnlag for drøfting i Stortinget enten det blir et slikt gjennombrudd i WTO-forhandlingene, eller ikke. Meldingen vil være oppdatert i forhold til utviklingen i WTO-forhandlingene på det tidspunktet den blir lagt fram.