Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:801 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Nordbytunnelen mellom Frogn og Ås i Akershus er en av få tunneler i distriktet som ikke har opplegg for toveistrafikk i ett løp. Mandag 31. januar ble tusenvis av bilister stående i kø etter at en trailer krasjet i tunnelåpningen, og på grunn av forholdene i tunnelen skaper denne typen situasjoner store trafikale utfordringer.
Vil statsråden sørge for en oppgradering av Nordbytunnelen slik at trafikkflyten blir mest mulig effektiv også dersom ett av løpene må stenges?

Begrunnelse

Nordbytunnelen mangler sluser og bommer ved hver ende av tunnelen, bomstyring, skilt inne i tunnelen og kjørefeltsignaler. Den er lang, det er mye trafikk og når noe skjer er eneste alternativ å stenge hele tunnelen med rødt lys og bom. Trafikken må omdirigeres den lange veien om Nesset. Uten hjelp fra politiet kan man heller ikke prioritere rushtrafikken ved å la nordgående trafikk kjøre igjennom sørgående løp, slik at færrest mulig må ta omkjøringen om Nesset. Tunnelen er sårbar og det trengs nye løsninger for å hindre problemer neste gang det skjer en ulykke.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hendelsen representanten Hareide beskriver viser at Nordbytunnelen framstår som sårbar. Nordbytunnelen ble åpnet for trafikk i 1993. Som en følge av det krevende miljøet i tunneler med stor trafikk, blir levetiden for det tekniske utstyret lav. Statens vegvesen anslår at gjennomsnittlig levetid for tekniske anlegg i sterkt trafikkerte tunneler generelt er om lag 10-15 år.

Anleggene i Nordbytunnelen bør derfor byttes ut i løpet av relativt få år. For å få en mer effektiv trafikkavvikling ved hendelser i tunnelen, må det installeres nytt teknisk utstyr her. Dette gjelder kjørefeltsignaler og fartsgrenseskilt for nedsatt hastighet, sluser ved tunnelmunningene, bommer og styringssystemer. En slik oppgradering bør skje i forbindelse med rehabilitering av de øvrige elektrotekniske installasjonene i tunnelen. En slik samordning vil både gi lavere kostnader totalt sett og færre stengingsperioder, og dermed bedre trafikkavvikling.

I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 er det ikke forutsatt tiltak i Nordbytunnelen i inneværende planperiode. Eventuelle tiltak må derfor vurderes i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 og etterfølgende handlingsprogram.