Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:802 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I forbindelse med at høgskoleutdanningen i Bodø og Nesna, avd. Mo i Rana skal samles til et sted er det blitt lovet støtte til den økte husleien. Det er blitt nevnt en årlig støtte på mellom 5 og 8 mill. kroner pr. år.
Når vil en endelig avklaring komme, og vil denne støtten bli gitt uavhengig av hvem som bygger og eier bygget?

Begrunnelse

Det har over lang tid vært et stort behov for å samle høgskolen i Bodø/Nesna avd. Mo i Rana til en lokalisering. I den forbindelse er det blitt lovet et økt tilskudd på mellom 5 og 8 mill. pr. år. Det er enda ikke kommet noen avklaring på disse summene. Det er heller ikke, slik jeg kjenner det, kommet en avklaring på om et slikt støttebeløp kun vil gjelde hvis bygget blir oppført i kommunal regi. Det haster for høgskolen avd. Mo i Rana og Rana kommune å få disse avklaringene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg ser positivt på initiativet fra kommunen, universitetet og høyskolene om å samarbeide om desentraliserte studietilbud i Mo i Rana. Samarbeid om å organisere og bygge desentraliserte felles studiesentra og på den måten løse kunnskapsbehovene i Helgelandsregionen inngår i formålet med Nordlandsprosessen. Et Kunnskapssenter i Mo i Rana vil helt klart være et viktig ledd i denne prosessen.

Universitetet i Nordland (da Høyskolen i Bodø) og Høgskolen i Nesna mottok i 2009 et engangstilskudd på 2,5 mill. kroner hver knyttet til desentralisert utdanning i regionen. Jeg har ikke gitt lovnader om ytterligere bevilgninger til styrking av desentralisert aktivitet ved disse institusjonene. I 2010 mottok Kunnskapsdepartementet søknad fra Høgskolen i Bodø om husleiemidler på 6-8 mill. kroner knyttet til Helgeland Kunnskapssenter. I svar til høgskolen av 3. november 2010 ble det pekt på at et Kunnskapssenter i Mo i Rana kan være et ledd i prosessen med å løse kunnskapsbehovene i Helgelandsregionen. Jeg har merket meg at det er en positiv utvikling på gang, men departementet ser det ikke som riktig å foregripe en slik utvikling. Videre ble det vist til at regjeringen har foreslått å stille til rådighet midler til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) også i 2011. En eventuell andel til institusjonene i Nordland må ses i lys av hva som oppnås i arbeidet med SAK i fylket. Slike midler kan eventuelt benyttes til å styrke virksomheten ved studiestedet Mo i Rana, men et husleietilskudd spesifikt til Kunnskapssenteret i Mo i Rana vil ikke ses på som et SAK-tiltak. Eventuelle nye ressurser til SAK eller desentralisert utdanning vil bli stilt til disposisjon for universitetet og/eller høgskole(r), og et behov for husleietilskudd må derfor møtes under budsjettet til en eller flere institusjoner i regionen.