Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:843 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 10.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for status for, og resultatene av, utredningen knyttet til en overgang til femårig masterutdanning for lærere til grunnskolen?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 11 (2008-2009) fremgår det bl.a. at departementet vil utrede overgang til femårig masterutdanning for lærere til grunnskolen (s. 24). I den tilhørende innstillingen til meldingen, Innst. S. nr. 185 (2008–2009), skriver flertallet bl.a. følgende:

”For å sikre at det utvikles mastergradstilbud som utdanningsinstitusjonen har behov for og som imøtekommer faglige krav knyttet til masternivået, viser flertallet til at departementet vil nedsette et utvalg som blant annet skal utrede:
- innhold i og organisering av utdanningen
- behovet for ulike spesialiseringer på masternivå i bredde og fordypning
- samarbeid mellom ulike lærerutdanningsinstitusjoner, herunder utfordringer for de minste høyskolene
- om og eventuelt når det er hensiktsmessig med en full overgang til en femårig utdanning for alle lærere til grunnskolen.”

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I spørsmål til skriftlig besvarelse av 7. februar 2011 ber stortingsrepresentant Trine Skei Grande om en redegjørelse for status for, og resultatene av, utredning om femårig masterutdanning for lærere til grunnskolen. Begrunnelse for spørsmålet er omtale av en slik utredning i St. meld. nr. 11 (2008 – 22009) Læreren – rollen og utdanningen og flertallsuttalelse i komitéinnstillingen, Innst. S. nr. 185 (2008 – 2009).

I tiden etter at meldingen ble behandlet i Stortinget våren 2009 har det pågått et svært omfattende arbeid med å utvikle planene for de to nye grunnskolelærerutdanningene på nasjonalt nivå og i de enkelte utdanningsinstitusjonene. Det har vært krevende prosesser på flere nivåer å få planverket for utdanningene på plass for første studentopptak høsten 2010. Jeg legger stor vekt på at det grunnleggende arbeidet som er gjort så langt, også må følges opp, bl.a. i tett dialog mellom departementet og lærerutdanningsinstitusjonene.

Det er også av stor betydning å følge opp med gjennomgang og fornying av de andre lærerutdanningene. Et utvalg er nedsatt for å utvikle ny rammeplan for førskolelærerutdanningen på grunnlag av NOKUTs evaluering av utdanningen. Videre igangsettes nå også et arbeid med å revidere rammeplanene for lærerutdanningene for 8. til 13. trinn. Etter min vurdering er revisjon og fornying av grunnutdanningene for lærere til alle trinn et arbeid som må ha høy prioritet.

Som en del av grunnlagsarbeidet for den omtalte mastergradsutredningen har Kunnskapsdeparte-mentet iverksatt en kartlegging av eksisterende og planlagte masterstudier i lærerutdanningene. Hensikten er å få kunnskap om hvilke masterstudier for lærere som er etablert, hvilke faglige innretninger disse har og hvor mange studieplasser de representerer. Kartleggingen, som er ledet av professor Rune Sarromaa Hausstätter ved Høgskolen i Lillehammer, vil være sluttført om kort tid. Et utredningsutvalg vil bli oppnevnt når kartleggingsrapporten er vurdert.