Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:808 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 08.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket slik at denne typen midler ikke blir medregnet når det skal vurderes om behovsprøvd gravferdsstøtte skal tilkjennes?

Begrunnelse

For henvisning vises til oppslag i avisen Ságat 8. januar, 2011. Familiens hus brant ned, så gikk kone og mor bort.
Familien søker så om gravferdsstøtte fra NAV, men får avslag fordi deler av forsikringsoppgjøret fortsatt står på konto. NAV vil heller ikke ta i mot en korrigert ligning i ettertid. NAV hevder på sin side at regelverket ikke gir åpning for å behandle saken på annen måte.
Høyre støtter prinsippet om behovsprøving av gravferdsstøtten, men mener det blir urimelig når forsikringsutbetalinger som skal gå til å gjenoppbygge bolig tas med i beregningen.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Folketrygden yter behovsprøvd gravferdsstønad med opptil 19 944 kroner. I utgangspunktet reduseres stønaden med eventuell formue som avdøde etterlater seg. Dersom avdøde var gift, reduseres stønaden med summen av ektefellenes finansformue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet, etter nærmere regler. Med finansformue menes kontanter, bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner, andeler i verdipapirfond, andre omsettelige verdipapirer og utestående fordringer. Verdien av egen bolig skal derimot ikke regnes med når avdøde var gift.

Den behovsprøvde gravferdsstønaden ble innført i 1997 ut fra et ønske om å bidra til at etterlatte med lav betalingsevne kunne besørge avdøde en verdig begravelse. Samtidig var det viktig at behovsvurderingen ble gjort enklest mulig. Det var derfor ikke aktuelt å pålegge folketrygdens organer å innhente full oversikt over verdiene i boet. På denne bakgrunn ble det bestemt at det kun er siste likning eller siste selvangivelse som er gyldig dokumentasjon for formuen.

I begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Torbjørn Røe Isaksen vises det til en konkret sak der forsikringsutbetaling som skulle gå til å gjenoppbygge bolig ble tatt med ved behovsprøvingen av gravferdsstønaden. Jeg forstår representanten slik at han mener denne type forsikringsutbetalinger, bør holdes utenom behovsprøvingen.

Jeg legger til grunn at den aktuelle problemstillingen oppstår relativt sjeldent. Jeg vil likevel ta saken opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og på bakgrunn av deres gjennomgang, vurdere om det kan være behov for og hensiktsmessig å justere regelverket.