Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:810 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Midtdelere er som å vinne i lotto. Når en trafikant skjener over mot motgående kjørefelt, er midtdelere ofte det som skiller mellom liv og død. Da hjelper det lite om man selv er en habil sjåfør, når man er totalt avhengig av at andre behersker det å kjøre bil. Ved avkjørselen til Flekkefjord på E39 har vi de siste årene hatt 6 dødsfall.
Når vil statsråden sette i gang arbeidet med å sette opp midtdelere på denne farlige veistrekningen?

Begrunnelse

En liten strekning på E39 på ca 500 meter ved avkjørselen til Flekkefjord i Vest-Agder er særdeles farlig.
I løpet av de siste årene har det vært 6 trafikkdrepte her.
I dag er det 3 kjørefelt på denne strekningen, så det bør med enkle grep kunne settes opp midtdelere her for å forebygge stygge ulykker.
Statens Vegvesen sier at det ikke er trafikkgrunnlag nok til å sette opp midtdelere på denne strekning. Dette har de vel fra regjeringen.
Når en vegstrekning er så farlig som her, er dette et dårlig argument for og ikke ville sette opp trafikksikringstiltak. Det kan jo virke som om et liv er mindre verdt der trafikkgrunnlaget er lite, og det strider mot all sunn fornuft.
Sorg og smerte er like vondt uansett hvor du bor i landet vårt.
Realitetene må vare avgjørende i denne saken. Når det skjer så mange ulykker med så tragisk omfang som her må man sette i gang tiltak så fort som mulig. Derfor er midtdelere særdeles viktig, og bør være på plass så fort som overhodet mulig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er gjennomført tiltak for å gjøre strekningen forbi avkjørselen til Flekkefjord mer trafikksikker. Tiltakene omfattet bedre og tydeligere oppmerking og skilting ved påkjøringen fra Flekkefjord og bedre muligheter for forbikjøring.

Strekningen forbi avkjørselen til Flekkefjord har per i dag ikke tilstrekkelig bredde til at det kan etableres midtrekkverk. Det vil på den bakgrunn bli satt i gang arbeid med å planlegge utvidelse av den om lag en kilometer lange strekningen fra avkjørselen til Austad og forbi krysset til Flekkefjord med sikte på å etablere midtrekkverk. Jeg vil sørge for at dette arbeidet blir gitt høy prioritet og gjennomført så raskt som praktisk mulig.