Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:815 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 10.02.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Larvik og Sandefjord kommuner og i Vestfold fylkesting har et tilnærmet samlet politisk miljø i flere år arbeidet for at IKEA skal kunne etablere seg i Larvik/Sandefjord. IKEA har kjøpt næringsområde og alle lokale politiske vedtak er positivt fattet. På den bakgrunn vil jeg stille et generelt spørsmål til statsråden:
På hvilken måte arbeider kommunalministeren for å sikre at lokaldemokratiet blir hørt og hensyntatt i denne typen saker?

Begrunnelse

Engasjement for lokaldemokratiet forutsetter at kommune- og fylkespolitikere har reell innflytelse på de beslutningene som har betydning for egen kommune og eget fylke.
IKEA ønsker å etablere seg i Larvik kommune. Larvik kommunestyre har enstemmig ønsket IKEA velkommen. Formannskapet i nabokommunen Sandefjord som også er berørt, har anbefalt etableringen mot én stemme. Et overveldende flertall i Vestfold fylkeskommune har ønsket IKEA velkommen.
Etablering av IKEA er et svært viktig grep i den regionale næringsutviklingen i Larvik/Sandefjord og vil bidra til å skape vekst og arbeidsplasser i en del av Vestfold hvor det er svært velkommen. Dette er blitt en sak som samlet det meste av lokalpolitikere og befolkning, i det det er et tilnærmet samstemt politisk miljø i de to berørte kommunene som ønsker etableringen av IKEA velkommen.
Spørsmålet dreier seg i første rekke om hvorvidt lokaldemokratiet og regionens vilje får gjennomslag slik at en kan videreutvikle egen region til innbyggernes beste, eller ikke. I tillegg kommer naturligvis en rekke andre fordeler ved etableringen.
Saken ble ferdigbehandlet av fylkestinget, med positivt vedtak gjennom endring av egen kjøpesenterplan sommeren 2009. Det ble imidlertid fremmet krav om lovlighetskontroll fra representanter fra et svært lite mindretall i Vestfold Fylkesting. Saken ble oversendt Miljøverndepartementet i oktober 2009.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er Miljøverndepartementet som er planansvarlig etter plan- og bygningsloven, og miljø- og utviklingsministeren må derfor svare i forbindelse med denne konkrete saken. Jeg uttaler meg på generelt grunnlag.

Jeg er veldig opptatt av det lokale selvstyret. Min oppgave som kommunal- og regionalminister er blant annet å samordne staten sin politikk overfor kommunesektoren, og sørge for så gode rammevilkår som mulig for kommunene, sånn at de kan prioritere ut ifra lokale behov og ønsker innenfor de rammene de er gitt av staten. En godt samordnet politikk overfor kommunesektoren, i tråd med prinsippene for styring av kommunesektoren vil, slik jeg ser det, gi de beste forutsetningene for lokalt handlingsrom og lokaldemokrati.

I mange saker er det likevel forskjellige hensyn som må vurderes og balanseres mot hverandre, for eksempel overordnede nasjonale hensyn mot lokale interesser. Plansystemet er derfor utformet i lys av å sikre en riktig balanse mellom lokalt selvstyre og behovet for å ivareta nasjonale og regionale hensyn.