Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:821 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Miljøverndepartementet skal nå gi forskrift om justering av markagrensen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre ressurssituasjonen for grus og pukk for framtida for Oslos nærområder?

Begrunnelse

Markagrensen ble fastsatt direkte i loven, uten at den var gjenstand for forventa høring. Viktige ressurspolitiske hensyn ble da oversett og låser ressurssituasjonen for m.a. grus og pukk i Oslos nærområder. Konsekvensen av dette kan bli en sterk økning i priser og betydelige forlenging av transport av disse viktige byggematerialene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Under arbeidet med å vurdere markagrensen har Miljøverndepartementet holdt møter med berørte kommuner og næringsinteresser, herunder grus- og pukknæringen. På bakgrunn av bl.a. møtene vil et forslag til justert markagrense bli sendt på høring i løpet av våren 2011. I høringen vil næringslivet ha god mulighet til å gi sine synspunkter på forslaget.

Sand, grus og pukk er noen av de viktigste mineralske råstoffene i Norge. Ifølge statistikk fra Norges geologiske undersøkelse var produksjonen av sand, grus og pukk i 2009 på ca. 65 millioner tonn i Norge, og med en omsetningsverdi på ca. 3,9 milliarder kroner. Råstoffene brukes i stor grad til bygge- og anleggsformål.

Jeg er opptatt av å sikre gode rammevilkår for næringslivet. Før det treffes et vedtak i forbindelse med justert markagrense er det viktig å ha god kunnskap når det gjelder konsekvenser for næringslivet i området. I denne forbindelse har Nærings- og handelsdepartementet allerede hatt møte med representanter for grus- og pukkbransjen og fått deres synspunkter. Det har gitt nyttig kunnskap som vil være viktig i forbindelse med videre oppfølging av saken.