Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:850 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge 0ppslag i Dagens Næringsliv av 7 d. m. så er det avslørt betydelige skatteunndragelser i forbindelse med skatteetatens omfattende undersøkelse av norsk fiskerinæring. I den forbindelse blir det blant annet vist til salg av kvoter uten at skatt blir betalt, varer registreres som fisk, svart omsetning av fisk etc. Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak en vil sette i verk ut ifra det som er avdekt i skatteetatens rapport med sikte på at fiskerinæringens omdømme ikke skal bli skadelidende?

Begrunnelse

Både Norge som fiskerinasjon og fiskerinæringen selv er helt avhengig av et positivt omdømme både nasjonalt og internasjonalt slik at de seriøse næringsaktørene som denne næringen i all hovedsak består av skal kunne få solgt sine produkter til en best mulig pris. Når en så da igjen får seg forelagt en sak om fusk og skatteunndragelser i milliardklassen innen fiskerinæringen, så er dette svært alvorlig og må gripes fatt. Selv om en kan være uenig i det nivået på det norske skatte- og avgiftssystemet så må man innrette seg etter de regler som til enhver tid er gjort gjeldende. Det en virkelig kan finne grunn til å stille spørsmål ved, og som ikke bare er en ren skattesak, er det faktum at undersøkelsen har avdekket at fiskeritillatelser skifter eier uten at skatt blir betalt og at det omsettes fisk om ikke er registrert fanget. Det vises videre til juks med kvoter og bevisst feilregistrering av hvilken fisketype som er levert. Dette er nok en sak som er med på å svekke omdømme til norsk fiskerinæring, dersom det som avdekkes i rapporten medfører riktighet. Det er derfor viktig at man nå foretar en gjennomgang av dagens kontrollrutiner og regelverk for å se om disse fungerer på en tilfredsstillende måte. Det kan ikke være slik at et lite mindretall i næringen skal kunne få ødelegge for det massive flertallet av serøse aktører i bransjen. Norsk villfisknæring har fått en rettighet til å kunne høste av våre nasjonale ressurser basert på det som er en bærekraftig høsting. Det er derfor viktig at man har en god oversikt over at denne høstingen skjer innenfor de rammer som er satt. Dersom noen tar seg til rette så vil dette kunne går utover noen andre som ikke fusker. Jeg ser frem til statsrådens redegjørelse om hva Regjeringen og statsråden nå vil foreta seg. Dette er som sagt ikke bare en skattesak, men i aller høyeste grad både en sak om omdømme og norsk fiskeriregelverk og kontroll

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Norsk fiskerinæring er en betydningsfull og viktig næring for Norge. Fiskerinæringas utgangspunkt og inntekter baseres på fellesskapets ressurser. Derfor er jeg opptatt av at det må stilles krav om en høy standard med tanke på utøvelsen av næringas virksomhet, både innenfor og utenfor Norges grenser.

Det er alvorlig når det avdekkes regelbrudd, og det er bra at skattemyndighetene er opptatt av problemstillingen. På samme måte som enhver annen næring, har også fiskerinæringa aktører som begår lovbrudd. Ulovlig uttak av fisk og skatte- og avgiftsunndragelse er eksempler på lovbrudd som forekommer. Regjeringen og jeg tar disse sakene på alvor. Vi kan ikke akseptere skattefusk eller andre former for kriminalitet i denne eller i andre næringer.

Jeg har registrert at representanter fra næringen har uttalt at noe av dette kan bero på en ulik forståelse av skatte- og avgiftsregler ved omsetning av fartøyer, fremfor bevisste ulovlige handlinger. Jeg kan ikke ta stilling til hva som ligger i dette. Avdekking og forebygging av ulovligheter i fiskerinæringa er uansett et prioritert område for regjeringa.

Fiskerimyndighetene har i en årrekke samarbeidet med blant andre skattemyndighetene, og vi har økt innsatsen for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske betydelig. For ytterligere å styrke arbeidet mot fiskerirelatert kriminalitet, har vi opprettet Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA). Her knyttes fagpersoner fra forskjellige kontrolletater og politi sammen, slik at vi kan få en mer målrettet og koordinert innsats. Jeg er overbevist om at bedre nasjonalt samarbeid er viktig i dette arbeidet.

I meldingen til Stortinget om organisert kriminalitet som ble lagt fram i desember 2010, trekkes ulovlig fiske fram som et av flere kriminalitetsområder som kan være bygd opp som internasjonale organiserte nettverk.

Det er også et behov for systemer som gjør det lettere å samarbeide med andre lands myndigheter om å avdekke fiskerirelatert kriminalitet. Fiskeriforvaltningens analysenettverk er nettopp et viktig ledd for å styrke det internasjonale samarbeidet på dette området.

Når det gjelder næringens omdømme så hviler det i stor grad på summen av næringsaktørenes egne disposisjoner og framtreden. Gode kontrollsystemer som avdekker overtredelser virker preventivt og øker tilliten til næringen.

Uansett skal det ikke være noe tvil om at bevisste ulovlige handlinger gjennom verdikjeden ikke tolereres, og jeg vil fortsatt prioritere innsatsen for å avdekke og forebygge ulovligheter i næringa.