Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:852 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 15.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan mener samferdselsministeren man best kan sikre en stasjonsstruktur for jernbanen som legger til rette for passasjerøkning, god tilgjengelighet og redusert bilbruk?

Begrunnelse

Økt satsning på og tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk har mange positive effekter. Mange lokalsamfunn er bevisste på dette, og samarbeider med lokale myndigheter for å legge til rette for kollektivtilbudet. Fiskum i Øvre Eiker kommune i Buskerud er et eksempel på et lokalsamfunn med en slik aktiv og positiv holdning. Her mobiliserer man bredt sammen med kommunen for å beholde togstopp på Darbu stasjon. Dette er en reaksjon på Jernbaneverkets signaler om at man sammen med Samferdselsdepartementet vurderer den framtidige stasjonsstrukturen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er behov for å gjøre jernbanen i Norge mer fremtidsrettet og konkurransedyktig. Jernbanens rolle må ses som en del av et samlet transporttilbud der de ulike transport- midlene utfyller hverandre. Jernbanen i Norge har en finmasket stasjonsstruktur, med mange små stasjoner. Dagens jernbanenett og stasjonsstruktur ble i stor grad utformet i en tid da transporttilbudet for øvrig var beskjedent. Togets potensial utnyttes best når det frakter mange passasjerer mellom større knutepunkter. Mange stopp bidrar til at toget ofte reisetidsmessig ikke kan konkurrere med privatbil eller ekspressbuss. Derfor kan mange stopp på stasjoner med svakt trafikkgrunnlag svekke samlet togtrafikk. Ideelt sett bør togets oppgave være å frakte store passasjermengder raskt og sikkert mellom godt utviklede knutepunkter, mens bussene bidrar til å sikre god flatedekning. For å gjøre jernbanen mer konkurransedyktig og framtidsrettet er det behov for å satse mer på utvikling av større knutepunkter og færre stopp i nært samspill med øvrig transporttilbud.

Jeg er samtidig opptatt av at jernbanen kan ha ulike roller på ulike strekninger. Det er ikke nødvendigvis de samme vurderingene som bør ligge til grunn for stasjons- strukturen på for eksempel Bergensbanen over høyfjellet, som for lokaltogene rundt de største byene. Det er derfor bl.a. etablert arbeidsgrupper i regi av Jernbaneverket som skal vurdere stasjonsstrukturen ut fra behovet tilpasset hver enkelt jernbanestrekning. Arbeidsgruppene består av representanter fra Jernbaneverket, NSB, ROM Eiendom og lokale myndigheter. Forslag til endret stasjonsstruktur vil bl.a. bli sendt på høring til berørte kommuner og fylkeskommuner. Arbeidsgruppenes vurderinger og synspunkter som kommer frem gjennom høringsprosessen vil være viktige innspill i arbeidet med å utvikle en fremtidsrettet og konkurransedyktig jernbane.

Samferdselsdepartementet tar foreløpig sikte på å komme tilbake til Stortinget med et forslag til framtidig stasjonsstruktur i statsbudsjettet for 2013.