Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:853 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I svar på spm. 795 om WTO-forhandlingene skriver utenriksministeren 7/2-11 at vi må "være forberedt på betydelige reduksjoner i tollsatser og handelsvridende støtte til landbruket, samt avvikling av eksportsubsidiene".
Hvis landbruksministeren ser for seg samme omfang om det blir en avtale, kan han da konkretisere de reduksjoner Støre varsler og hvilke konsekvenser og tiltak det vil medføre for norsk landbruk?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til spørsmål datert 8. februar 2011 fra stortingsrepresentanten Svein Flåtten som lyder:

”I svar på spm. 795 om WTO-forhandlingene skriver utenriksministeren 7/2-11 at vi må være forberedt på betydelige reduksjoner i tollsatser og handelsvridende støtte til landbruket, samt avvikling av eksportsubsidiene. Hvis landbruksministeren ser for seg samme omfang om det blir en avtale, kan han da konkretisere de reduksjoner Støre varsler og hvilke konsekvenser og tiltak det vil medføre for norsk landbruk?”

Ettersom WTO-forhandlingene ikke er avsluttet, er det heller ikke mulig å si med sikkerhet hva en endelig avtale vil innebære. Slik det går fram av utenriksministerens svar på spm. 795 baseres forhandlingene på landbruksområdet i WTO på et avtaleutkast fra desember 2008. Inntil det foreligger en ferdigforhandlet avtale, er det dette utkastet som gir den beste indikasjonen på hva vi kan forvente oss av en ny avtale.

Dette avtaleutkastet vil innebære betydelige reduksjoner i tollsatser og handelsvridende støtte til landbruket, samt avvikling av eksportsubsidiene. Samtidig innebærer avtaleutkastet også en rekke unntak fra ”hovedreglene” som gjør at Norge for eksempel vil få lavere tollkutt på såkalte sensitive produkter som vil omfatte sentrale norske landbruksvarer.

I det følgende er det redegjort for noen viktige bestemmelser i avtaleutkastet fra desember 2008:

Tollreduksjoner. For ikke-sensitive produkter vil tollsatsene reduseres som vist i tabellen under. De høyeste tollsatsene reduseres mest.Eksisterende tollsats Reduksjon

< 20 % 50 %

>20 % < 50 % 57 %

>50 % < 75 % 64 %

>75 % 70 %

Etter avtaleutkastet kan Norge definere 6 pst. av alle toll-linjer som sensitive produkter. Disse vil få lavere tollreduksjon. For sensitive produkter vil reduksjonen bli 23,3 pst. dersom eksisterende tollsats er på mer enn 75 pst. For Norge vil sensitive produkter kunne være for eksempel kjøtt, meierivarer, egg og varer innenfor grøntsektoren.

Tollkvoter. For sensitive produkter vil det videre være en forutsetning at det blir etablert ny markedsadgang i form av tollkvoter (importkvoter). Kvoteutvidelsen vil tilsvare om lag 5 pst. av det norske forbruket for den respektive varen. Tollsatsen innenfor de nye kvotene vil bli satt til null.

Intern støtte. Total AMS (gul støtte) for Norge vil bli redusert med 52,5 pst. fra dagens bundne nivå, noe som gir en ny øvre grense for AMS på 5 438 millioner kroner. AMS er i hovedsak skjermingsstøtte.

For Blå boks, dvs. dyrestøtte, distriktstilskudd til kjøtt og melk og driftstilskuddet i melkeproduksjonen, settes et øvre tak for støtte på 3 560 millioner kroner for Norge. Kriteriene i eksisterende avtale for å kunne definere støtte under Blå boks er videreført.

Grønn boks blir videreført uten øvre tak for støttenivå. Dette gjelder for eksempel vedferdsordningene, miljøprogrammet og investeringsvirkemidler. Regelverket for Grønn boks er endret noe uten at dette får særlige følger for Norges muligheter til å benytte seg av denne typen støtte.

Eksportstøtte. Aller former for eksportstøtte vil bli avviklet.

Forhandlingsteksten fra desember 2008 tar på ulike måter hensyn til de spesielle utfordringene norsk landbruk står overfor. Teksten avklarer likevel ikke alle spørsmål. Det er derfor behov for avklaringer både på både teknisk og politisk nivå før en avtale eventuelt kommer på plass.

Innenfor rammen av våre WTO-forpliktelser har Norge handlingsrom til selv å utforme en landbrukspolitikk i samsvar med nasjonale prioriteringer. Ved en eventuell ny WTO-avtale vil regjeringen utnytte dette handlingsrommet til å sikre et fortsatt aktivt landbruk og næringsmiddelindustri over hele landet. Regjeringen vil i tilfelle avtale måtte vurdere behovet for tilpasninger blant annet i markedsordningene og støtteordningene i jordbruket, herunder også spørsmålet om kompensasjon for mulig tap av inntekt som følge av avtalen. Regjeringen vil redegjøre nærmere for sentrale problemstillinger i den kommende meldingen om landbruks- og matpolitikken.