Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:855 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 21.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Undertegnede har den senere tid mottatt innspill fra personer som reagerer negativt på prissettingen av fjernvarme. Det oppleves urimelig å være pålagt tilknytning fra en leverandør som har monopol og som fastsetter prisen direkte etter spotprisen på strøm inklusive avgifter. Dårlig virkningsgrad gjør at strøm i mange tilfeller kunne vært et rimeligere alternativ.
Hva er statsrådens vurdering av dagens prismodell for fjernvarme, og hvilke alternativer ser statsråden til gjeldende prissettingsmodell?

Begrunnelse

Prisen på fjernvarme for kunder i anlegg underlagt tilknytningsplikt reguleres i dag gjennom energiloven § 5-5, som sier at prisen på fjernvarme ikke skal overstige prisen på elektrisk oppvarming i det aktuelle området. Fjernvarmedistribusjon er i likhet med strømnettet et naturlig monopol. Fjernvarme selges normalt som ett produkt som omfatter både produksjon og distribusjon, i motsetning til elektrisitet. Regelverket åpner også for tilknytningsplikt for nye bygg. Dette gjør det nødvendig å sikre fjernvarmekunder mot for høye priser. Det er svært uheldig dersom fjernvarmekunder opplever å bli pålagt bruk av en miljøvennlig energikilde som i praksis koster dem mer i kroner og øre enn tradisjonell oppvarming med strøm.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Den viktigste begrunnelsen for energiomleggingspolitikken er at den skal bidra til bedre forsyningssikkerhet innenfor rammene av miljø- og klimapolitiske mål. Energieffektivisering og innføring av varmeløsninger basert på andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass er viktige elementer i energipolitikken.

Det er igangsatt eller planlagt utbygging av fjernvarme i 42 av de største byene i landet. Fjernvarmeleveranse har i henhold til SSB økt fra 1,51 TWh til 3,29 TWh i perioden 1999-2009. Basert på prognoser fra Enova kan man forvente videre vekst i leveransene.

Kommunene kan vedta tilknytningsplikt for nye bygg i områder der det er gitt fjernvarmekonsesjon etter Energiloven. Tilknytningsplikt er blant virkemidlene som er innført for å fremme utbygging av fjernvarme. Den bidrar til at anleggene får et omfang som begrenser enhetskostnadene.

Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet og dette beskytter kunder mot for høy fjernvarmepris. Enhver som er omfattet av tilknytningsplikten har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over prisen dersom kunden mener denne bryter med bestemmelsen i Energiloven. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endring av pris.

Jeg har ikke konkrete planer om å endre reguleringene av fjernvarme.