Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:857 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 15.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å endre regelverket, forutsatt at Mattilsynet har tolket dem riktig, slik at en kan drive næringsvirksomhet i form av ferdigplenproduksjon på areal hvor det finnes gul PCN, og hvor raskt kan statsråden sørge for at dette trer i kraft, eventuelt sørge for at det gis mulighet for dispensasjon, slik at eksisterende næringsvirksomhet ikke må legges ned?

Begrunnelse

En ferdigplenprodusent i Vestfold har produsert ferdigplen på et areal siden 1999. Plenen selges utelukkende til villahager, offentlige parkområder og lignende. Mottaker av produktet er altså langt unna arealer som normalt benyttes til matproduksjon. Det er imidlertid funnet gul PCN (potetcystenematode) på det arealet ferdigplenen dyrkes.
Dette er angivelig grunnlag for å pålegge omsetningsforbud. Det vil ha enorme konsekvenser for bedriften, som i elleve år har produsert ferdigplen på dette arealet. Selskapet har ikke alternative arealer å dyrke plen på.
Det fremstår som om det gjeldende regelverket, dersom det er riktig tolket av Mattilsynet, er næringsfiendtlig og ødeleggende for gårdbrukere som produserer ferdigplen. Det er klart at spredningsfaren er ekstremt lav.
Jeg er kjent med at også andre ferdigplenprodusenter har opplevd det samme som denne produsenten.
Tidligere var restriksjonene på potetproduksjon på arealer med denne nematoden svært strenge. De siste årene har det foregått omfattende lemping av restriksjonene på potetdyrking til fordel for produsentene. Det fremstår derfor som noe underlig at restriksjonene på salg av ferdigplen til villahager skal være så strenge at reaksjonen omfatter omsetningsforbud. Det virker som om disse restriksjonene stammer fra en annen tid og en annen situasjon enn det som er tilfellet i dag.
For å sikre et fremtidsrettet jordbruk og fornuftige regler knyttet til næringsvirksomhet, er det nødvendig å gå gjennom regelverket på nytt slik at den nye og mer fornuftige tilnærmingen hva gjelder dyrking av poteter, også får konsekvenser for annen type jordbruksproduksjon herunder dyrking av ferdigplen.
Jeg er kjent med at denne konkrete saken er til behandling i Mattilsynet, og er også kjent med at regelverket på dette området er under revisjon i disse dager.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Potetcystenematoder (hvit PCN og gul PCN) er i henhold til plantehelseforskriften karanteneskadegjørere og forbudt å spre. Ferdigplen defineres i lovverket som planteskoleplanter. Dette innebærer at produksjonsstedet skal være kjent å være fritt for fem oppgitte karanteneskadegjørere, inkludert hvit PCN og gul PCN, for at produktet skal kunne omsettes.

Det stemmer at det i 2010 ble det vedtatt en lemping i forvaltningspraksisen ved påvisning av PCN hos potetprodusenter. Den viktigste endringen fra tidligere er at det nå kan tillates dyrking av matpotet og industripotet på andre felt på eiendommen enn der smitten er påvist, forutsatt at disse feltene på forhånd er prøvetatt, testet og funnet fri for PCN. Mattilsynet er nå i sluttfasen med å utarbeide en justert forvaltningspraksis overfor planteprodusenter, som for eksempel produsenter av ferdigplen. Dette betyr at andre felt på den smitta eiendommen kan prøvetas og testes. Dersom det ikke blir påvist PCN i analysen, kan det åpnes for fortsatt dyrking av ferdigplen på slike arealer.

Representanten Anundsen argumenterer med at den aktuelle ferdigplenprodusenten i Vestfold utelukkende omsetter sin ferdigplen til villahager, offentlige parkområder og lignende, og at mottakerne derfor er langt unna arealer som normalt benyttes til matproduksjon. Mattilsynet peker på at en åpen omsetning av ferdigplen med smitte av PCN vil kunne innebære at det legges ferdigplen med smitte i nærheten av både matpotetprodusenter, settepotetprodusenter og planteskoler, som alle ville få omfattende restriksjoner dersom PCN påvises på deres eiendom. PCN er riktignok spredt i mange fylker i Norge, men det er også flere områder hvor skadegjørerne ikke er funnet eller er funnet i liten grad, og dette er nettopp i viktige settepotetområder og også viktige matpotetområder.

Den årlige omsetningen av ferdigplen utgjør et betydelig antall dekar, og det synes uforsvarlig å skulle tillate omsetning av ferdigplen med PCN-smitte. Mattilsynet har gjort oppmerksom på at man tidligere har påvist PCN i en rull med ferdigplen. Det virker heller ikke hensiktsmessig å skulle tillate en omsetning av ferdigplen med PCN-smitte, med krav om at mottaker skal være i et område eller på et sted hvor det ikke er nærhet til utsatte virksomheter. Mattilsynet peker i den forbindelse også på at det i forbindelse med anleggsvirksomhet blir flyttet på store jordmasser, og dette kan også skje fra villahager, fotballbaner og andre steder hvor det er lagt ferdigplen.